Po na­sle­du­jú­cich riad­koch vy­smäd­neš, ale viem presne, čoho sa na­pi­ješ. Takže na zdra­vie…
• 75% Ame­ri­ča­nov je chro­nicky de­hyd­ro­va­ných. (platí aj pre po­lo­vicu sve­to­vej po­pu­lá­cie)
• 37% Ame­ri­ča­nov má tak osla­bený or­ga­niz­mus, že si mý­lia smäd s hla­dom
• Do­konca aj stredná de­hyd­ra­tá­cia spô­so­buje spo­ma­le­nie me­ta­bo­lizmu o 3%.
• Podľa štú­die ved­cov Was­hing­ton­skej Uni­ver­zity po vy­pití jed­ného po­hára vody ustúpi bo­davá bo­lesť z hladu tak­mer o 100%
• Ne­dos­ta­tok vody je na pr­vom mieste ako spúš­ťač den­nej únavy
Pred­bežný vý­skum naz­na­čuje, že 8-10 po­há­rov vody denne by mohlo vý­razne zmier­niť bo­lesť chrbta a kĺbov až u 80% z pos­ti­hnu­tých
• Už pri po­klese 2% te­les­nej vody sa môžu do­sta­viť prob­lémy s krát­ko­do­bou pa­mä­ťou, prob­lémy so zá­klad­nou ma­te­ma­ti­kou a ťaž­kosti s čí­ta­ním z mo­ni­tora po­čí­tača alebo aj vy­tla­če­nej stránky
Pi­tie 5 po­há­rov vody denne zni­žuje ri­ziko ra­ko­viny hru­bého čreva o 45%, a na­viac môže zní­žiť ri­ziko ra­ko­viny pr­s­níka o 79%, a tak isto sa zni­žuje prav­de­po­dob­nosť ra­ko­viny mo­čo­vého me­chúra o 50%.
Coca- Cola
• V mno­hých štá­toch sa Coca-Cola po­u­žíva na od­strá­ne­nie krvi z ciest po váž­nych au­to­ne­ho­dách.
Skús ne­chať re­zeň s re­bier­kom v miske Coca-Coly. Za dva dni bude preč.
• Na čis­te­nie WC: na­lej ple­chovku Coca-Coly do zá­cho­do­vej misy a ne­chaj tohto po­moc­níka pô­so­biť po dobu jed­nej ho­diny, po­tom jed­no­du­cho spláchni a zá­chod bude čistý. Ky­se­lina cit­ró­nová v Cole od­stra­ňuje škvrny zo sk­lo­vi­tého por­ce­lánu.
Alebo po­tre­bu­ješ od­strá­niť hr­dzavé škvrny z chró­mo­va­ných ná­raz­ní­kov au­to­mo­bi­lov? Stačí tro­cha po­dr­hnúť po­mo­cou alo­balu na­mo­če­ného v Coca-Cole. Po­môže ti tiež vy­čis­tiť ne­čis­toty z čel­ného skla auta.
• Na čis­te­nie ko­ró­zie z au­to­ba­té­rie: han­dričku na­moč do Coca-Coly a hr­dza zmizne do nie­koľ­kých mi­nút.
Ak chceš od­strá­niť mast­notu z ob­le­če­nia: vy­lej ple­chovku Coly na mastné časti ob­le­če­nia, pri­daj prací pros­trie­dok a daj prať ako si zvyk­nutá. Coca-Cola po­môže uvoľ­niť mastné škvrny.

Prečo?

Ak­tívna zložka v Cole je ky­se­lina fos­fo­rečná. Bez prob­lé­mov roz­pustí kli­nec asi za štyri dni. Ky­se­lina fos­fo­rečná tiež uvoľ­ňuje váp­nik z kostí a je hlav­ným pris­pie­va­te­ľom k zvý­še­niu os­te­opo­rózy.
Ob­chodný ka­mi­óny ktoré pre­vá­žajú jed­not­livé zložky Coly mu­sia po­u­ží­vať ozna­če­nie pre ne­bez­pečný ma­te­riál.
zdroj: col­lec­tive-evo­lu­tion.com, ti­tulná foto: me­di­cal­ne­ws­to­day.com

Komentáre