Dala som ti všetko a na­priek tomu ti to ne­sta­čilo. Bez ohľadu na to, ako som sa usi­lo­vala, ty si stále chcel viac. Sna­žila som sa dr­žať krok s tvo­jimi kon­štant­nými ná­rokmi, ale ty si ni­kdy ne­bol spo­kojný.

Všetko, čo sa stalo, je vraj moja vina. Tak veľmi som ťa mi­lo­vala. Dr­žala som si od­stup, aby som sa po­kú­sila za­chrá­niť náš vzťah, ale ty si ni­kdy ne­uz­nal moje úsi­lie. Ne­vi­del si to, čo som pre teba ro­bila, ani to, čo všetko som ti dá­vala. Bral si to ako sa­moz­rej­mosť.

Foto: unsplash.com

Foto: unsp­lash.com

Kam sme sa to do­stali.

Trvalo mi ne­jaký čas, kým som po­cho­pila, že prob­lém ne­bol vo mne. On bol to­tiž v tebe. Sku­toč­nosť, že si ne­schopný vi­dieť čo máš pred se­bou, je tvoj prob­lém, nie môj. Mys­líš, že náj­deš nie­koho lep­šieho, že tam vonku na teba čaká dievča, ktoré pre teba urobí viac, ako som sa po­kú­šala ja. Alebo, že ťa bude ľú­biť viac, možno dú­faš, že bude lep­šia mi­lenka. Mys­líš, že ti to bude sta­čiť. Áno, na chvíľu ur­čite. Tak ako to bolo so mnou.

Ži­ješ vo svete fan­tá­zie.

Vo vzťahu treba dá­vať, a až po­tom brať. Ne­mô­žeš ne­us­tále len brať, brať, brať a ne­dá­vať nič na oplátku. Ne­zá­leží na tom, či si so mnou, alebo s nie­kým iným, tak či tak prí­deš k rov­na­kému zá­veru. Tiež ju to pre­stane ba­viť.

Foto: puckermob.com

Foto: puc­ker­mob.com

Ne­bol si schopný vá­žiť si ma, sta­rať sa o mňa, ani mi­lo­vať ma. Ale ži­vot ide ďa­lej… raz po­cho­píš, čo strá­caš. Ľú­bim ťa, no uve­do­mu­jem si svoju hod­notu, a je veľká škoda, že ty, osoba ktorá by mala, ju ne­mô­žeš alebo nech­ceš vi­dieť.

Ho­vorí sa, že ne­vieš, čo máš, kým o to ne­prí­deš. Keď si uve­do­míš, že opúš­ťaš jednu z naj­lep­ších vecí, ktorá sa ti kedy stala, bude prí­liš ne­skoro. Ve­rím, že vtedy už bu­dem šťastná s nie­kým iným.

Foto: unsplash.com

Foto: unsp­lash.com

Ni­kdy si si ne­mys­lel, že by som bola dosť dobrá. Ne­vi­díš moju hod­notu. Od­mie­taš lásku, ktorú ti po­nú­kam. Mô­žem čas trá­viť mys­le­ním na teba, pý­ta­ním sa prečo ma ne­mi­lu­ješ, tru­co­vať vo vlast­nom ne­šťastí, alebo… mô­žem tr­pez­livo ča­kať na karmu, ktorá si ťa nájde.

Mô­žem byť tr­pez­livá a ča­kať, kým sa moje srdce za­hojí. Ne­pres­tá­vam dú­fať, že tam vonku, čaká nie­kto aj na mňa. Nie­kto, kto nie je ako ty. Bude to nie­kto, kto mi môže dať všetko, čo som ja dala tebe a čo si ty ne­bol schopný dať späť. Raz po­cho­píš, že je to tvoja strata. Ne­dal si mi nič viac a nič lep­šie ako prí­le­ži­tosť nájsť druh lásky, ktorý si za­slú­žim. Prí­le­ži­tosť nájsť muža, ktorý mi lásku opä­tuje a bude ma mi­lo­vať bez­pod­mie­nečne ce­lým srd­com, tak, ako to ro­bím ja.

Komentáre