Dnes je Me­dzi­ná­rodný deň ma­tiek a možno práve ty pat­ríš me­dzi tých, ktorí ne­mali šťas­tie na dobrú a sta­rost­livú matku. Je na­ozaj dobré im ďa­ko­vať, pre­tože ak boli/sú  na­ozaj mi­lu­jú­cimi ro­dičmi, tak pri­niesli veľa obetí, aby sa o teba po­sta­rali. Mať dob­rých, mi­lých a sta­rost­li­vých ro­di­čov je na­ozaj veľké šťas­tie. Ak pat­ríš me­dzi ľudí, kto­rých ro­di­čia mi­lo­vali a vy­cho­vali s lás­kou, buď im za to vďačná do­konca ži­vota, pre­tože všetci ta­kéto šťas­tie ne­mali…

Stocksy_txp86b67730c9u000_Small_805175-800x400

foto: eli­te­daily

Ak pat­ríš do tej dru­hej, me­nej šťast­nej, sku­piny ľudí a máš z tohto dô­vodu zlý deň alebo ťa to trápi už dl­h­šiu dobu, chcem ti po­ve­dať, že to ne­bola tvoja chyba. Ni­kto z nás si ne­vyb­ral do akej ro­diny sa na­ro­dil.

Ne­mať mi­lu­júcu mamu sa môže zdať ako „han­di­cap“, ale ne­musí to tak byť. Snaž sa po­u­čiť z jej chýb. Vďaka nej dobre vieš, čo by si svojmu die­ťaťu ni­kdy ne­uro­bila, ako by si ho mi­lo­vala, čo všetko by si pre neho uro­bila… Máš je­di­nečnú šancu byť iná, byť lep­šia ako tá, ktorá ťa po­ro­dila! Pre­tože to od­kiaľ si ne­zna­mená, že bu­deš rov­naká. Ty sa mô­žeš sprá­vať inak ako tvoja matka, mô­žeš byť lep­ším člo­ve­kom a mô­žeš byť aj člo­ve­kom, ktorý lásku roz­dáva. Je to len tvoja voľba!

Stocksy_txp5e792dce7ci000_Small_438573-800x400

foto: eli­te­daily

Ak si už ľú­bila dáš mi za pravdu, že láska je krásna vec. Uve­dom si, že ak si ne­bola mi­lo­va­ným die­ťa­ťom, tak skús roz­dá­vať toľko lásky koľko len do­ká­žeš a ur­čite bu­deš šťastná. Tá láska, ktorú roz­dáš pri­ne­sie do tvojho ži­vota po­koj.

„Láska je tá naj­moc­nej­šia sila na zemi, a predsa je to to naj­jed­no­duch­šie, čo si možno pred­sta­viť.“ [Ma­hátma Gándhí]

ti­tulné foto: thought­ca­ta­log

Komentáre