1. 5. boli zve­rej­není dl­ho­oča­ká­vaní fi­na­listi sú­ťaže FIT LE­A­DER, za kto­rých mô­žete hla­so­vať až do 15.5.
 Po 6 týžd­ňoch hla­so­va­nia a pod­pory sa doč­kali. Tí naj­lepší tré­neri no­mi­no­vaní v sú­ťaži FIT LE­A­DER sú už vo fi­nále a jed­nou no­hou sú vlastne ví­ťazi. Va­šimi hlasmi ste do­stali do fi­nále 9 naj­lep­ších tré­ne­rov + 1 fi­na­listu v kaž­dej ka­te­gó­rii pri­dala od­borná po­rota por­tálu CVIČTE.SK (or­ga­ni­zá­tor sú­ťaže) ako “di­vokú kartu”. Po­zrite sa, kto sa do­stal do fi­nále v sú­ťaž­ných ka­te­gó­riách:

si­li­con.nyc

V hlav­ných sú­ťaž­ných ka­te­gó­riách (in­di­vi­du­álny a sku­pi­nový tré­ner) budú vy­hlá­sení 3 ví­ťazi (1.-3. miesto), kto­rých vy­be­rie do 15.5. od­borná po­rota, plus ví­ťaz v hla­so­vaní ve­rej­nosti s cel­ko­vým naj­väč­ším po­čtov hla­sov z ve­rej­ného hla­so­va­nia.

V sú­ťaž­ných ka­te­gó­riách naj­lep­šie vi­deo, foto a člá­nok vy­be­rie od­borná po­rota 1 ví­ťaza v kaž­dej ka­te­gó­rii, plus bude oce­nený ví­ťaz v hla­so­vaní ve­rej­nosti s cel­ko­vým naj­väč­ším po­čtov hla­sov z ve­rej­ného hla­so­va­nia.

Od 1.5. mô­žete hla­so­vať aj vy v kaž­dej ka­te­gó­rii za po­stu­pu­jú­cich fi­na­lis­tov. Každý týž­deň až do 15.5.2017 im viete vždy od pon­delka ude­liť 5 hla­sov. Vďaka tomu ste to práve vy, kto vy­be­rie ví­ťa­zov v hla­so­vaní ve­rej­nosti a ešte aj zvý­šite vašu šancu na vý­hru.

Spo­me­dzi všet­kých hla­su­jú­cich budú vy­žre­bo­vaní ví­ťazi, ktorí zís­kajú at­rak­tívne vý­hry od par­tne­rov Sú­ťaže.

Komentáre