Hej dievča, áno TY, te­raz sa po­saď a po­viem ti niečo veľmi dô­le­žité. Dnes, tak isto ako aj včera a pred ro­kom sa ne­us­tále sna­žíš stre­tá­vať sa s pria­teľmi, s kto­rými ro­bíš to čo chcú oni, pris­pô­so­bu­ješ sa im a po­tlá­čaš to, čo chceš v sku­toč­nosti ro­biť ty. Ho­vo­ríš si : „Veď nie som se­becká, tak prečo by som ne­mohla ro­biť to, čo chcú oni ?“ Od­po­veď je: „Pre­tože to JA nech­cem.

Po­vedz si dosť a uve­dom si jednu vec. Nie si se­becká, ak chceš, aby bolo niečo ob­čas podľa teba. Či chceš alebo nie mu­síš byť v dneš­nom svete tzv: po­zi­tívny se­bec. Čo zna­mená, že bu­deš ro­biť to, čo chceš aj ty, nie len to, čo chcú ro­biť tvoji pria­te­lia a oko­lie.

pe­xels.com

Bo­jíš sa, že ich stra­tíš ? To ti ve­rím, veď sú to „best friends“ nie ? Po­viem ti jedno: ne­mu­síš sa o to báť, kto má byť v tvo­jom ži­vote, tak v ňom aj bude. Mô­žeš s tvo­jimi ka­ma­rátmi cho­diť na všetky možné párty, do kín alebo tre­bárs s nimi hrať aj člo­veče ne­hne­vaj sa, ale ak v tvo­jom ži­vote byť ne­majú, tak ne­budú.

Možno je to drsné, ale v hĺbke duše vieš, že mám pravdu. Ak sa len ma­li­linko mu­síš me­niť kvôli nim, ro­biť veci, ktoré by si ne­spra­vila a ktoré ro­bíš, pre­tože to ro­bia oni,  tak ne­majú v tvo­jom ži­vote miesto.  Buď to zis­tíš te­raz alebo ne­skôr, ale jed­ného dňa to zis­tíš.

Preto si po­vedz DOSŤ a nájdi si pria­te­ľov, pri kto­rých ne­mu­síš byť ni­kým iným, iba tou úžas­nou oso­bou, akou si te­raz.

Komentáre