Kaž­do­ročne sa opa­kuje tá istá a už dlho známa si­tu­ácia. V ja­nu­ári je po­sil­ňovňa plná a ty len zú­falo po­čí­taš mi­núty, kým sa do­sta­neš as­poň k jed­nému stroju. O dva/tri týždne na to sú však ľu­dia, kto­rých si vi­dela v po­tiť sa vo fit­ness cen­tre ne­vedno, kde a po no­vo­roč­ných pred­sav­za­tiach sa akoby zľahla zem.

Mo­ti­vá­cia ne­ras­tie nie­kde na rohu a ne­mô­žeš si jej na­tr­hať plný ko­šík, aby si ju mala vždy. Mo­ti­vá­ciu máme len na za­čiatku, keď si ešte možno nie­kedy na­ivne mys­líme, že vý­sledky prídu tak­mer okam­žite. 

large (4)

foto: pin­te­rest.com

Dnes ti však chcem po­ve­dať, že to už nie je len o mo­ti­vá­cii. Ak stále po­kra­ču­ješ, sama to dobre vieš a dr­žím ti palce aj na­ďa­lej. Tá moja mo­ti­vá­cia mo­men­tálne pri­chá­dza väč­ši­nou vtedy, keď vi­dím zmeny na svo­jom tele. Alebo keď mi ľu­dia ho­vo­ria, že som schudla, že sa mi zme­nila po­stava. (Áno! Mo­ti­vačné ob­rázky síce ho­vo­ria, že po 2 týžd­ňoch to za­čneš cí­tiť, po 4 týžd­ňoch vi­dieť, po 8 týžd­ňoch to za­čne vi­dieť tvoja ro­dina a pria­te­lia a až po 12 týžd­ňoch svet. LENŽE MNE TO HO­VO­RIA CU­DZÍ ĽU­DIA UŽ TE­RAZ! A to na sebe pra­cu­jem len 7 týž­dňov!)

No často príde akýsi útlm a ja ne­viem, či si nech­cem predsa len ob­jed­nať tú pizzu, kú­piť si ve­dierko zmrz­liny alebo si ísť po tú ku­ra­ciu ba­getu z bu­fetu. Po­ze­rám sa do zrkadla deň čo deň a zdá sa mi, že sa nič ne­zme­nilo. Ho­vo­rie­vala som si, že váha nie je dô­le­žitá. Lenže keď vi­dím, že sa dva týždne ru­čička ani len ne­pohla, po­chytí ma „depka“. Vtedy mi ne­po­môže, že mi všetci ho­vo­ria, že som schudla.

2c05a94263014d5c1633282a8929c8d4

foto: pin­te­rest.com

Ur­čite aj ty vieš, že sama na sebe často vý­sledky ne­vi­díš. Každý deň sa po­ze­ráš do zrkadla a mys­líš si, že si rov­naká lebo tie po­malé zmeny ti ute­kajú pred očami. Ver mi však, že tvoje malé kroky stále pri­ná­šajú malé vý­sledky. A tie sa ča­som naz­bie­rajú. Aj ja sa zvyk­nem nie­kedy de­sať­krát denne pý­tať mo­jej mamy alebo pria­teľa: A na­ozaj som schudla? Prečo mi to ľu­dia vra­via, keď ja to na sebe ne­vi­dím? No na­priek tým ma­lým vý­ky­vom ná­lady a „depke“ som na svo­jej ceste aj vo feb­ru­ári. Preto pre teba po­me­nu­jem, čo ma stále drží v hre, keďže mo­ti­vá­cia to vždy nie je.

Je to dis­cip­lína. Vždy, keď stra­tíš mo­ti­vá­ciu ísť vpred, spo­meň si, prečo si za­čala. Ur­čite nech­ceš všetku tú drinu len tak ho­diť za hlavu. Ak chceš, po­deľ sa s nami o to, čo drží na tvo­jej ceste teba 🙂

Komentáre