Leto,more, od­dych. To všetko patrí k letu. No jed­nou z ne­od­de­li­teľ­ných sú­častí je aj fes­ti­val. Ideš na fes­ti­val, celá vy­smiata, plná oča­ká­vaní no nie vždy všetko vý­jde na sto­per­cent. Bola som na fes­ti­vale hip-ho­po­vej scény, chys­tám sa na taký ten ty­pický hips­ter­ský a do­konca aj re­ggae fes­ti­val, a mu­sím po­ve­dať, že ten hip­ho­pový ma veľa na­učil. Nás na­učil. Idete aj vy? Tak šup sle­do­vať, sha­ro­vať tieto rady.

  1. Ná­la­dička

Treba prísť usmiaty, s par­tiou, s kto­rou ti je fajn. Žiadni hej­teri, le­nivci, ani smutné tváre v kruhu ka­ma­rá­tov. Treba byť s ľuďmi, kto­rých máš úp­rimne rád. Zdie­lať s nimi po­hodu, hudbu a ne­jaké to pivko je najk­rajší po­cit na svete. Najmä na fes­ti­vale, na ktorý sa te­šíš celé upr­šané je­senné ve­čeri.

  1. Plán

Jed­nou z dô­le­ži­tých vecí je mať plán. Is­teže nie pre­kom­bi­no­vaný. Ale taký jed­no­du­chý, aby aj na spon­tán­nosť bolo miesto. Sta­gov je veľa, času pri­málo, treba to mať vo­pred pre­mys­lené. Spon­tán­nosť je najk­raj­šia čin­nosť no mi­ni­plá­nik v hlave treba vy­mys­lieť

  1. Ochrana

Ochrana pred tep­lom, pred po­hlav­nými cho­ro­bami, aj pred de­hyd­ra­tá­ciou je dô­le­žitá. Treba na všetky tri mys­lieť a byť os­tra­ži­tým.

  1. Al­ko­hol

Dá­vaj si po­zor aj na al­ko­hol. Teplo, množ­stvo ľudí- teplo zväč­šu­jú­cich môže pris­pieť k tomu, že aj málo šo­tov bude mať veľký úči­nok. Miera je dô­le­žitá, pred­sa­len si chcete pa­mä­tať, kto a kedy vy­stu­po­val a vy­chut­nať si vibe s čis­tým ve­do­mím.

  1. Ob­le­če­nie

Ne­dávno mu­seli veľmi veľa fes­ti­va­lov eva­ku­ovať kvôli po­ča­siu. Treba sa pri­pra­viť fy­zicky aj psy­chicky. Skla­dací dážd­nik, pop­rí­pade pr­šip­lášť a mi­kina v zá­lohe sú tá správna fes­ti­va­lová cesta.

  1. Te­le­fón

Treba ho mať vždy pri sebe a so se­bou, keby sa ti ná­ho­dou stra­tili ka­ma­ráti. Aj keď nie­kedy je aj fajn zo­stať sám a zo­zná­miť sa s no­vými ľuďmi s po­dob­ným hu­dob­ným vku­som. Hudba zbli­žuje a to aj fes­ti­valy. Tak do toho.

Ta­kéto fes­ti­valy sú jed­nou z top ak­cií, aké člo­vek v lete môže za­žiť. Treba sa usmie­vať k ucha k uchu a udr­žia­vať si po­zi­tí­vum vo svo­jom vá­kuu. Najk­rajší po­cit je uží­vať si tú fes­ti­va­lovú voľ­nosť, ktorá vib­ruje ce­lým are­álom. Užiť si ten flow, to je fes­ti­val snov. A tak ďa­lej. Krásne leto 🙂

foto: Da­nilo Le­wis

Komentáre