Nie­kedy, keď veci v na­šom ži­vote nejdú podľa plánu, strá­came zem pod no­hami. Sna­žíme sa zis­tiť, ako za­pad­núť, ako sa do­stať na vr­chol, ako sa zlep­šiť, zís­kať si nie­koho alebo niečo.

Keď nás okol­nosti pri­vedú do kraj­ných si­tu­ácií, sme schopné po­su­núť svoje hra­nice. Nie­kedy v po­zi­tív­nom zmysle, ino­kedy na­opak v tom ne­ga­tív­nom. V pr­vom prí­pade je to skvelé, po­sú­va­nie sa vpred, do­sa­ho­va­nie osob­ných cie­ľov, sila se­ba­zap­re­nia a kladná mo­ti­vá­cia ti po­môžu do­siah­nuť to, po čom tvoje srdce túži. Prob­lém ale na­stane, keď sa sna­žíš pre­tvo­riť samú seba v to čo nie si, len preto, aby si do­siahla niečo zdan­livé, čo ne­musí byť prav­divé.

unsp­lash.com

Viem, aké je dnes ľahké sle­do­vať ži­voty mno­hých ľudí, ktoré sa môžu zdať do­ko­nalé a úžasné. Viem, že fotky per­fektne zla­dené a  s úsme­vom na tvári môžu vy­vo­lá­vať ilú­ziu spo­koj­ného ži­vota. Viem, že v dneš­nej dobe na teba z kaž­dej strany čí­hajú od­kazy, ako je po­trebné, mys­lieť len a len na seba. A viem aj to, že si sa už ve­ľa­krát po­pá­lila a skla­mala. Možno si si sľú­bila, že už k ľu­ďom dobrá viac ne­bu­deš. Že sa ti to aj tak ne­o­platí. . . Ver, že dobro sa dob­rom opláca 🙂 Aj keď nie hneď, ale keď sa na to po­zrieš s od­stu­pom času, bu­deš vďačná za to, ako si ko­nala.

pe­xels.com

Raz za čas ti tvoj svet na­búra nie­kto, kto ťa pri­núti po­chy­bo­vať nad tým, kto vlastne si. Do­že­nie ťa do si­tu­ácií, kedy samú seba ne­spoz­ná­vaš a si ochotná sprá­vať sa spô­so­bom, ktorý si pred tým na iných ne­chá­pala. Pri­ve­die ťa na okraj a vy­skúša tvoje hra­nice. Vtedy ostaň sama se­bou. Ne­meň sa v nie­koho, kým nie si, len aby si vy­ho­vela nie­komu, kto za to ne­stojí.  Vy­ber si ľudí, ktorí môžu ovplyv­ňo­vať tvoj ži­vot a vy­be­raj ich poc­tivo a pre­cízne. Či už je to pria­teľ alebo ka­ma­rátka, ne­do­voľ, aby z teba uro­bili hor­šieho člo­veka. Ne­do­voľ ni­komu, kto ťa (aj keď ne­úmy­selne) ve­die zlým sme­rom, za­bud­núť na seba samú. Ostaň si verná, sebe a svo­jím hod­no­tám.

Buď s nie­kým , kto pod­po­ruje to kým v sku­toč­nosti si.

Buď nie­kým, kto sa ne­musí za nič skrý­vať.

Buď si verná.

Komentáre