Ru­žová. Od­jak­živa sladká bar­bie farba. Buď ju mi­lu­ješ alebo ne­ná­vi­díš.

Je to pravda? A čo ty? Pat­ríš me­dzi tie, kto­rým vše­možné od­tiene ru­žo­vej ne­va­dia alebo k tým, ktoré túto farbu veľmi ne­mu­sia. Nech už sa za­ra­díš do kto­rej­koľ­vek sku­piny, ru­žová je mo­men­tálne na­ozaj trendy a v tomto článku ti uká­žem, ako ju no­siť a vy­va­ro­vať sa tomu, aby si vy­ze­rala ako kó­pia zná­mej bá­biky.

Zmes bie­lej a čer­ve­nej farby plus jej ďal­šie od­tiene mo­men­tálne pre­ží­vajú veľký co­me­back. Naj­väč­ším tren­dom spo­me­dzi ru­žo­vej je jed­nodz­načne svet­lo­ru­žová, ktorá sa nosí na kaž­dej časti odevu. Či je to šil­tovka, klo­búk, ka­bát, sukňa alebo san­dále; je to úplne jedno. V kom­bi­ná­cii s rif­ľo­vi­nou, rôz­nymi inými pud­ro­vými od­tieňmi alebo s tvrdou čier­nou, je stále táto farba krásna, jemná, žen­ská a oča­ru­júca.  V pod­state je úplne jedno čo pre­fe­ru­ješ a v čom sa cí­tiš dobre, pre­tože za­kom­po­no­vať túto farbu sa dá do aké­ho­koľ­vek mód­neho štýlu.

Ak si ro­man­tická duša, od­po­rú­čam ka­bá­tik, san­dálky alebo blúzku, do­pl­nenú kús­kami, ktoré máš sama rada. Preto, aby táto farba ne­stra­tila svoj jemný efekt, je po­trebné dr­žať sa dvoch, ma­xi­málne troch nek­rik­ľa­vých od­tie­ňov me­dzi jed­not­li­vými kús­kami, ktoré máš na sebe. Ak si ale duša, ktorá bo­juje za svoje po­hod­lie, mô­žeš si kla­sicky do­priať veľmi tren­dovú bom­beru alebo šil­tovku zo za­hnu­tým šil­tom a do­pa­so­vať ich tak k svo­jim ob­ľú­be­ným dží­nam, ba­tohu alebo te­nis­kám.

0da24d5b2c24a9e3cae9e2c0f804869a 01d41819aad2d591a0733a819671a3bd 2a6ba9fb7d7f08a48722dec8bf8d1c70 03c650b9f8b708954e7c5499637bd5e2 50afa33282f66f4f5f7b1f7ead62a78f

4e68809cf4fa95090980a46467050edd 0192f8d111f4ef662bb738eb05f04efc 269b06ecdcb38e1a246f78866815480a 732aa63e99ad2991369fd20269f19154

a2db0b819cd290c2a451663ab5f4d670c23e408ea5498bd0ffd0f41e2b8b95e1c472143cf91e3cb9c08f8b77601287f1   db178e42fcb6871c0592c390450f6408   e868b3f2456e31017174d119444f75ab   fbca1a424f814cfd7ebec6a7be32ccab

fotky: Elle

co­ver foto: ins­ta­gram

Komentáre