Gas­tro je dnes na vý­slní a na Slo­ven­sku vďaka tomu vzni­kajú úžasné pro­jekty. Kým nie­ktoré idú ces­tou mains­tre­amu, iné sa pod­dá­vajú al­ter­na­tí­vam. Tak ako bis­tro s cuk­rár­ňou Sim­ply Ve­gan, ktoré v Prie­vi­dzi ot­vo­rili Petra Rich­te­rová a Soňa Mak­ran­ská. Ich zdravé vý­tvory žia­ria všet­kými far­bami dúhy a vzni­kajú z čis­tej lásky k jedlu aj zvie­ra­tám.

Ahojte baby, svoju re­štau­rá­ciu a cuk­rá­reň ve­diete vo dvo­j­ici už tak­mer rok. Pre­zraďte nám, ako sa to celé za­čalo?

Spoz­nali sme sa v pred­chá­dza­jú­cej práci, ktorá bola tiež ve­gán­skeho smeru. V tom ob­dobí sme obi­dve blú­dili bez­cieľne sve­tom ne­na­pl­nené a stále sa hľa­dali, ute­kali do sveta, lebo sme si mys­leli, že tam náj­deme uspo­ko­je­nie. To sme však len ute­kali samé pred se­bou. Obi­dve sme hľa­dali niečo, čo by nás nás ba­vilo a bolo také naše. Ak by nám však vtedy nie­kto po­ve­dal, že nás bude ži­viť to, čo nás baví, tak sa mu vy­sme­jeme do tváre. 🙂

Foto: Sim­ply Ve­gan

Foto: Sim­ply Ve­gan

Prečo? 🙂

Ne­bol to to­tiž svet, v akom sme boli vy­cho­vá­vané, skôr tam do­mi­no­valo to, čo člo­vek musí a čo sa patrí. Mys­leli sme si, že šťas­tie a spo­koj­nosť sú veci, ktoré si na teba buď sadnú alebo nie. Až ne­skôr sme po­cho­pili, že svet okolo seba si tvorí člo­vek sám, vlast­nými po­stojmi a myš­lien­kami. Praj a bude ti do­priate : ) Tak sme ko­nečne vlo­žili silu samé do seba a po­ve­dali si, že na to máme. Keď sa te­raz na to spätne po­ze­ráme, bola to dlhá cesta, no každá cesta má ne­jaký za­čia­tok a bez toho pr­vého od­pi­chu, keď sko­číš do ne­známa, to nejde.

Aké boli za­čiatky a s akými pred­sta­vami ste do toho vô­bec išli?

Keď žiadne ne­máš, môže ťa to len po­zi­tívne prek­va­piť. Dnes sa však pri spo­mien­kach na za­čiatky chy­táme sa za hlavu, pre­tože sme často vô­bec ne­roz­mýš­ľali, ale skôr sa ne­chá­vali uná­šať srd­com. A mys­líme si, že práve preto nám to ,,vy­šlo,,. Ni­kdy sme ne­roz­mýš­ľali do­predu a do­konca aj keď sme sa do­stali k pries­toru, ktorý sme mali re­kon­štru­ovať, ne­ve­deli sme ešte čo tam vlastne bu­deme ro­biť. Možno to bude znieť ne­po­cho­pi­teľne, no ne­rie­šime veľmi bu­dúc­nosť, ne­chá­vame sa úná­šať si­lou prí­tom­ného oka­mihu. Ten za­ú­ra­do­val hlavne vo chvíli, keď nám na ot­vo­re­nie prišlo 150 ľudí a zrazu sme pre­citli do re­a­lity a po­ve­dali si „hups toto je už trošku zod­po­ved­nosť“. No nez­ľakli sme sa a mys­líme, že sme sa s tým po­pa­so­vali veľmi dobre.

Foto: Sim­ply Ve­gan

Foto: Sim­ply Ve­gan

Obe ste ve­gánky a aj jedlo, ktoré po­nú­kate, je ve­gán­ske. Ako k tejto fi­lo­zo­fii pri­stu­pu­jete?

Ve­gán­stvo nie je len ži­votný štýl, ktorý zmení zlo­že­nie je­dál­nička, ale do­núti ťa ra­di­kálne pre­hod­no­tiť svoje ži­votné pri­ority a hod­noty. Tento po­hľad na svet bolo to prvé, čo spo­jilo tak roz­ličné osob­nosti, ako sme my dve. Až ne­skôr sme zis­tili, že aj keď sme na­vo­nok od­lišné, vo vnútri je veľa po­dob­ného. Na­ším hna­cím mo­to­rom číslo jedna bolo od za­čiatku uká­zať ľu­dom, že ve­gán­ska strava je pes­trá, pl­no­hod­notná a bez chu­ťo­vej ujmy. Mi­lu­jeme zvie­ratá a ro­bíme to pre ne! Toto leto osla­vu­jeme rok od ot­vo­re­nia a ne­mô­žeme byť šťast­nej­šie.

Ak to nie je ta­jom­stvo, ako ste sa do­stali k ve­gán­skej strave?

K ve­gán­skej strave nás pri­vie­dol ur­čite sám ži­vot. Do­stali sme sa do bodu, keď sme sa cí­tili okla­mané ce­lým sve­tom po tom, čo sme sa po­zreli „za oponu“. To, čo sa deje v ži­vo­číš­nom prie­mysle, nás vy­de­silo. Ne­boli to tie isté usmiate a tan­cu­júce zvie­ratá, ktoré sme ako deti ví­dali v re­kla­mách alebo na oba­loch po­tra­vín. V tom oka­mihu sme si po­ve­dali, že s týmto nech­ceme mať nič spo­ločné. Ria­dime sa mot­tom: Buď tou zme­nou, ktorú chceš vi­dieť vo svete. Aj preto naše Sim­ply Ve­gan po­va­žu­jeme skôr za po­sla­nie, ako za prácu.

Foto: Sim­ply Ve­gan

Foto: Sim­ply Ve­gan

Ok­rem toho, že va­ríte ako v bež­nej re­štau­rá­cii, máte aj cuk­rár­sku vý­robňu. Kde všade mô­žeme vaše ko­lá­čiky nájsť?

Pe­čieme ko­lá­čiky denne čerstvé k nám do bis­tra, ale aj na sú­kromné ob­jed­návky, svadby, oslavy a toto leto bu­deme zá­so­bo­vať aj prvú ka­via­reň.

V čom je ve­gán­ske či raw pe­če­nie špe­ci­fické? Aké su­ro­viny po­u­ží­vate a čím na­hrá­dzate ži­vo­číšne pro­dukty?

Špe­ci­fické je tým, že ok­rem toho, že ne­pou­ží­vame žiadne ži­vo­číšne pro­dukty vrá­tane medu, sna­žíme sa ísť naj­zdrav­šou mož­nou ces­tou. V na­šich vý­rob­koch preto ne­náj­deš žia­den cu­kor. Pre nie­koho sa to možno zdá ne­možné, uro­biť zá­ku­sok bez vyš­šie spo­mí­na­ných in­gre­dien­cií, no sna­žíme sa bo­riť mýty a po­ze­ráme sa na gas­tro­nó­miu úplne inak. Raw tor­tičky sú ok­rem toho aj bez­lep­kové, takže sú vhodné aj pre ce­lia­ti­kov. Ob­sa­hujú veľa orieš­kov, zdra­vých tu­kov, do­sla­dené sú buď ďat­lami, ko­ko­so­vým cuk­rom alebo agáve.

Foto: Sim­ply Ve­gan

Foto: Sim­ply Ve­gan

Akí zá­kaz­níci k vám naj­čas­tej­šie pri­chá­dzajú? Zrejme to nie sú len ve­gáni…

Pre­važná väč­šina na­šich zá­kaz­ní­kov sú ur­čite ľu­dia, kto­rých už ne­ba­via tie kla­sické vý­va­rovne, ktoré ne­pri­ná­šajú nič nové, ale stále va­ria to isté do­kola. Keďže my va­ríme in­tu­itívne bez re­cep­tov, každý deň je aj pre nás veľ­kým prek­va­pe­ním, čo vy­tvo­ríme. Naše jedlá sú plné chuti, bez za­hus­ťo­va­nia, bez zby­toč­ných po­lo­to­va­rov a často po­ču­jeme, že naša strava je taká ,,do­mácka,,. Pre na­šich zá­kaz­ní­kov pri­pra­vu­jeme veci tak, ako by sme ich chceli v re­štau­rá­cii samé do­stať. Nie­len, že ne­máme re­cepty, ale ani ne­pre­po­čí­ta­vame a ne­kal­ku­lu­jeme. In­gre­dien­cie to­tiž ne­vy­be­ráme podľa ceny, ale podľa kva­lity.

Do­ká­žete sa už po roku svo­jím gas­tro pro­jek­tom uži­viť?

Keď sme sa do tohto ce­lého púš­ťali, pe­niaze pre nás neh­rali žiadnu rolu. Ne­ro­bili sme to pre pár pa­pie­rov, no je fajn po­cit, keď člo­vek robí niečo, čo mi­luje a slušne ho to uživí. A čo je naj­väč­šia vý­hra? Keď aj máme do­sta­tok ma­te­riálna, ale nič to pre nás ne­zna­mená. Ve­ríme, že keď člo­vek robí správne veci, ne­riadi sa egom, snaží sa uro­biť svet lep­ším mies­tom, bude mu do­priate po všet­kých strán­kach, aj po ma­te­riál­nej. Ve­ríme na silu karmy a vý­rok ,,Čo dáš, to do­sta­neš,,. No ten hnací mo­tor a vá­šeň je nie­kde úplne inde a žiadne pe­niaze sveta by ne­do­ká­zali vy­pl­niť tú dieru v nás, kto­rej stačí pár mi­lých slov od zá­kaz­ní­kov a keď po­ču­jeme, že aj naj­väčší mä­sož­ravci u nás vy­li­zujú ta­niere. 🙂

Foto: Sim­ply Ve­gan

Foto: Sim­ply Ve­gan

So Sim­ply ve­gan si ur­čite pl­níte sny. Máte ne­jaké ďal­šie ciele?

Aj keď to znie zvláštne, toto ne­bol sen ani jed­nej z nás. A možno áno, len sme o tom ne­ve­deli. Do­stali sme sa k tomu ako so­már ku kope sena a preto to možno tak fun­guje, lebo sme od­ho­dili staré okovy a ne­báli sa prísť s nie­čim no­vým v tak ma­lom meste ako je naša Prie­vi­dza. Cez naše Sim­ply Ve­gan sa nám pl­nia sny hlavne o mie­ru­mi­lov­nej­šom svete, kde sú zvie­ratá viac ako len jedlo. To je hlavný hnací mo­tor, prečo s ra­dos­ťou vstá­vame každé ráno o štvr­tej. Bu­dúc­nosť ne­plá­nu­jeme, ona to pre nás ur­čite pri­praví tak, že bu­deme šťastne s ot­vo­re­nými ús­tami po­ze­rať, čo sa to deje. Ni­kam sa ne­po­náh­ľame, len si to uží­vame, pre­tože cesta je cieľ.

Komentáre