Tento týž­deň sme v Od­zadu za­čali fakt ve­selo, keďže nám do tímu pri­budla nová par­ťáčka. Je ňou mladá a krásna am­ba­sá­dorka Miška (Insta. Zubkka), ktorá mi­luje módu, zdravý ži­votný štýl, fo­te­nie a je ma­niačka do Ins­ta­gramu (cca 7000 fol­lo­we­rov)

Tím Od­zadu aj Miška sa už ne­vieme doč­kať, kedy sa s te­bou po­de­líme o módne out­fity, ná­pady a trendy no­vinky zo sveta módy. Takže najb­liž­šie, keď ne­bu­deš ve­dieť, čo na seba, stačí po­zrieť náš Fa­ce­book alebo nám na­pí­sať. Miška sa stane tvo­jou no­vou mód­nou guru. Do­ká­žeme ti, že ne­mu­síš byť mi­li­onárka na to, aby si bola štý­lová.

1391207_1596726923984781_179282163_n 12383538_224415517892088_2070189033_n 12445813_223050041398581_988619498_n 13249670_723936581082303_930966209_n 13402541_1543267759311773_911345906_n
Chceš sa stať in­špi­rá­ciou pre de­siatky ti­síc báb a baví ťa zdie­ľať svoje out­fity na Ins­ta­grame? Daj nám o sebe ve­dieť. 🙂

Insta Zubkka: ins­ta­gram.com/zubkka

Co­ver: Ma­túš Ze­ťák – pho­tog­raphy

Komentáre