Raz sa ma je­den chlap spý­tal, čo chcú ženy. Tak ak vás je viac, skúste od­po­vede nájsť v na­sle­du­jú­cich riad­koch. Bu­dem ho­vo­riť o že­nách, nie o diev­ča­tách a i možno me­dzi diev­ča­tami náj­deme ženy, ktoré ve­dia čo chcú a ne­mu­sia ich mať na kaž­dom prste dvoch. Ale jed­ného na celý ži­vot. Ho­vorí sa, že keď žena po­vie „Nie“ myslí áno. A že keď po­vie :“Áno“, myslí tým nie. A ja ho­vo­rím, že je to bl­bosť, ak ide o ženu, ktorá vie, čo chce.

1

pe­xels.com

Lásku. Zá­klad. Keď cíti, že ju mi­lu­jete a dáte jej svoju lásku, ona vám ju u seba zdvoj­ná­sobí a da­ruje vám všetko, čo vám uvidí na očiach.

Is­totu. Kľudne bu­dete môcť ísť s ka­mošmi o pol 11 ve­čer na pivo a ne­bude ro­biť scény, keď bude ve­dieť, že vám môže ve­riť, že ste jej člo­vek, ktorý ju ne­zradí a s tým jej dáte ďal­šiu dô­le­žitú vec, a to je Ver­nosť.

Žiar­li­vosť. Zdravú, takú pri kto­rej bude ve­dieť, že vám na nej zá­leží. Ne­mu­síte pri tom po­u­žiť vul­ga­rizmy a iné zha­dzo­va­nia na ľudí z jej oko­lia, aby ste to pre­ja­vili. Alebo ju za­tvá­rať doma, či jej dá­vať dole se­ba­ve­do­mie. To nie je cesta.

Po­zor­nosť. Môžu to byť pekné slová, ale aj naj­men­šia drob­nosť. Len tak, lebo ju ľú­bite. A druhý vý­znam je, že jej dáte svoju po­zor­nosť, že bu­dete po­čú­vať, keď vám niečo ho­vorí. Rov­nako ako ona vás.

Jem­nosť. Tvrdé, dik­tá­tor­ské spô­soby, by žiadne jemné stvo­re­nie neb­ralo ako po­zi­tí­vum. Skôr to môže ra­niť a lá­mať srdce ženy.

Úp­rim­nosť. Keď jej po­viete vždy pravdu. Za kaž­dých okol­ností, nech sa deje, čo sa deje.

Ve­dieť si vá­žiť. Ju, jej veci, ktoré pre teba robí, jej lásku, jej čas,ktorý ti dáva.

Ot­vo­re­nosť. Rozp­ravy, v kto­rých bu­dete ho­vo­riť o svo­jich ci­toch, o tom, čo po­ci­ťu­jete, keď ju vi­díte ako ju veľmi ľú­bite, či keď sa hne­váte, lebo bude ve­dieť, že ju púš­ťate do svojho vnútra.

Keď k tomu bu­deš tvo­rivý, aby na všetky vaše dni ne­bola sama a uká­žeš jej všetku tvoju muž­nosť, to je plus, ale nie niečo tak pod­statné ako uve­dené veci tam vyš­šie. Vždy si bude priať Teba a tvoje srdce. A keď jej dáš všetky tieto veci, ona ti dá seba, svoj ži­vot a obe­tuje ti všetko, čo bude v jej si­lách. Bude za teba aj dý­chať, bo­jo­vať a sní­vať, keď to bude treba. Ne­pot­re­bu­jete na to žiadne vzorce, knihy a ani pred­nášky.

Komentáre