Keď sa člo­vek po­zrie na Ninku Pe­ráč­kovú, možno má po­cit, že ide o veľmi krehké žieňa. Keď však zistí, že pod jem­ným po­vr­chom sa skrýva silná a od­hod­laná mladá žena, ktorá sa ne­bojí ris­ko­vať, svoj prvý do­jem veľmi rýchlo pre­hod­notí. In­špi­ra­tívne mladé dievča má za se­bou roz­ví­ja­júci sa biz­nis v pole dance, uro­bila zo svojho mena osobnú značku, denne sa stará o svoje zdra­vie a pop­ri­tom všet­kom stíha aj vy­sokú školu.

Ahoj Nina, ne­bol prob­lém po sviat­koch na­sko­čiť na­s­päť na vlak? 🙂

Ahoj :), keďže som cvi­čila aj cez sviatky, tak ani nie. Dala som si miernu pauzu, ale nie takú, aby bol ná­vrat ťažký :).12402156_786355928158088_6667872100273827557_o

foto: ar­chív N.P.

Pod­ni­káš vo fit­ness seg­mente, ako mladé dievča si si ot­vo­rila vlastné pole dance štú­dio No Li­mits. Čo ťa k ta­ké­muto roz­hod­nu­tiu na­koplo?

Vy­slo­vene na­kop­núť ma na­ko­pol asi osud z via­ce­rých strán. Roz­chod s vte­daj­ším par­tne­rom, zlé vzťahy na pra­co­visku v pre­doš­lom štú­diu, kde som bola ra­do­vou tré­ner­kou.. Čo sa týka pod­ni­ka­nia, pod­ni­kať som pod­ni­kala aj vtedy, ale ne­pri­ná­šalo mi to až toľko po­zi­tív a na­po­kon mi ešte aj ukradli nové auto rovno spred domu a vtedy na­stal ten úplný zlom. Po­ve­dala som si, stačí. Dala som vý­po­veď v pr­vom štú­diu, pod­ni­kala som ďa­lej len kvôli pe­nia­zom na nové štú­dio a rie­šila by­rok­ra­ciu s po­is­ťov­ňou kvôli ukrad­nu­tému autu.

To trvalo cca pol roka, cez ktorý som hľa­dala pries­tory a vhodné pro­dukty do štú­dia. V pod­state som všetko zlé oto­čila na dobré a z pe­ňazí z po­is­tky na auto som si ne­kú­pila nové auto, ale ot­vo­rila štú­dio. Každý si je stroj­com svojho šťas­tia, osud si pri­praví pre vás mi­lión pre­ká­žok no vždy platí – všetko zlé je na niečo dobré.

jdjdkk

foto: ar­chív N.P.

Akým väč­ším pre­káž­kam si mu­sela po­čas roz­behu štú­dia če­liť? Je ná­ročné roz­be­hnúť na Slo­ven­sku ta­kýto druh pod­ni­ka­nia?

Je­diná pre­kážka bola nájsť ako tak vhodný pries­tor, ktorý by bol v cen­tre, mal výšku stropu cez tri metre, bol svetlý, mal veľké okná, mal so­ciálne za­ria­de­nie a aby sa tam dalo aj par­ko­vať. Po ot­vo­rení ma ne­za­sta­vilo už nič a od pr­vého me­siaca som bola v pluse.

 

Ako by si zhod­no­tila uply­nulý rok, zdá sa, že sa ti cel­kom da­rilo 🙂 Na čo si naj­viac hrdá, či už z po­hľadu biz­nisu alebo osob­ných úspe­chov?

Asi na to, že za celý rok sme ne­mali ani je­den zlý me­siac. Na to ako štú­dio ras­tie, po­čty ho­dín stú­pajú, pri­chá­dzajú nové kli­entky a tie, ktoré k nám už cho­dia stále ostá­vajú, čo si veľmi vá­žim. Na­jí­mam nové tré­nerky, no­vých za­mest­nan­cov. Vy­mýš­ľame a vy­tvá­rame nové pro­jekty, skrátka všetko pri­búda.

11949515_730440477082967_7401034684578330996_n

foto: ar­chív N.P.

Keď sa po­zriem spať na za­čia­tok, pred ro­kom aj pol som za­čí­nala sama s cca 30 kli­ent­kami. Te­raz máme dve in­terné tré­nerky, troch ex­ter­ných tré­ne­rov a za­mest­nan­cov. Pri­budlo viac ako 15 ho­dín do roz­vrhu a ak­tu­álny po­čet ak­tív­nych kli­en­tok je cca 300. Najprv som si cvi­čila len tak pre seba, cho­dila som na works­hopy, aby som sa zlep­šo­vala a bola som úplne ho­tová z tých všet­kých pole dance hviezd okolo mňa. Te­raz na works­hopy po­zý­vajú mňa ako lek­torku do iných štú­dii a ja sama za­kaž­dým, keď ma nie­kto za­volá, tak je to také, že – „to na­ozaj“? Je to ten na­jú­žas­nejší po­cit na svete a vždy mám ob­rov­skú trému.

 

Ďa­lej som veľmi hrdá na to, že mám spon­zora, pre mňa naj­lep­šieho, lebo je to firma pre pole dance a joga ob­le­če­nie Ma­nia Fit­ness Wear. Veľmi som si že­lala, aby ma spon­zo­ro­vali a pri­šiel deň, kedy mi na­pí­sali a ja som bola celá bez seba, ako to všetko do seba za­padlo. Ďa­lej prišla spo­lu­práca s Di­vad­lom Aréna s úžas­nou oso­bou, kto­rou nie je ni­kto iný ako Petra Vaj­dová. Bol na­to­čený o mne a pole dance krátky film s Kris­tí­nou Bot­lo­vou. Pri­chá­dzali a pri­chá­dzajú rôzne po­nuky na fo­te­nie, rôzne spo­lu­prace, pro­jekty, roz­ho­vory. Je toho veľa, ale keď to pri­chá­dza, člo­vek pra­cuje a akosi to pre­stáva vní­mať ako niečo špe­ciálne/iné, ale len zváži, či je na to čas a pra­cuje a pra­cuje.

10380872_501228863337464_4123769659061954883_o

foto: ar­chív N.P.

Pat­ríš me­dzi osob­nosti s ob­rov­skou po­pu­la­ri­tou na so­ciál­nych sie­ťach, pre­dov­šet­kým Ins­ta­grame. Je to spô­sob, ako pro­pa­gu­ješ svoje štú­dio, alebo sa len ako oby­čajné dievča chceš po­chvá­liť? 🙂

Je to skôr o pro­pa­gá­cii štú­dia, ale kon­krét­nej­šie aj o tom ako vám môže pole dance alebo aj aký­koľ­vek po­hyb a zdravý spô­sob ži­vota kom­pletne zme­niť ži­vot. Na so­ciálne siete dá­vam fotky, ktoré môžu nie­koho in­špi­ro­vať, mo­ti­vo­vať, po­môcť sa nie­komu roz­hod­núť a veľmi rada pri­tom aj po­ra­dím, po­kiaľ sa nie­kto ne­vie po­hnúť z miesta alebo po­tre­buje po­str­čiť.

10401922_790684097725271_3406120668703120117_n

foto: ar­chív N.P.

Cí­tiš v sú­vis­losti s tým, že sa okolo tvojho mena bu­duje ne­jaký brand, zvý­šený zá­u­jem o tvoje ho­diny?

Prav­de­po­dobne áno. Kla­mala by som, ak by som pri tom tro­chu ne­mys­lela aj na per­so­nal bran­ding, lebo je to dobré pre štú­dio, ale prí­liš sa nad tým ne­za­mýš­ľam. Ja to skôr vní­mam tak, že som rada, ak sa nie­kto na mňa ob­ráti, lebo po­tre­buje po­moc a ja rada po­mô­žem ko­mu­koľ­vek, kto chce za­čať, alebo sa aj po­su­núť ďa­lej v pole dance.

handstand

foto: ar­chív N.P.
Tým, že kli­en­tela stále ras­tie, čaká ma ob­rov­ský pro­jekt, a to je moje nové väč­šie štú­dio, kde budú ďal­šie nové ho­diny a aj úplne iné an­tig­ra­vity at­rak­cie. Už te­raz rie­šime di­zajn, nové po­môcky, hľa­dáme vy­ho­vu­júce pries­tory. Tiež bu­dem mu­sieť hľa­dať aj nové tré­nerky a ďal­ších za­mest­nan­cov. Je to však beh na dlhé trate, pre­tože pod­mienky na pries­tor sú vcelku úzko špe­ci­fi­ko­vané, preto je to am­bí­cia na celý rok. Druhá am­bí­cia je úspešne skon­čiť vy­sokú školu a os­tatné uvi­díme, čo mi ži­vot pri­ne­sie, tak ako aj mi­nulý rok:)

 

Na­padlo ti nie­kedy, že by si sa po­kú­sila pre­sa­diť v za­hra­ničí?

Roz­mýš­ľala som skôr ot­vo­riť ďal­šiu No Li­mits po­bočku štú­dia nie­kde na Slo­ven­sku, ale po­tom som to aj uzav­rela, pre­tože nie­kedy skoro ne­mám čas sa ani na­jesť nie to ešte ot­vá­rať štú­dio, za­mest­ná­vať ľudí mimo Bra­ti­slavy a kon­tro­lo­vať ich. V za­hra­ničí sú ne­sku­točne dobré pole dance hviezdy, kde by bolo veľmi ťažké sa pre­sa­diť, a pop­ravde ma to ani ne­láka. Ja mám Slo­ven­sko rada.

ninka

foto: ar­chív N.P.
Mu­sím sa pri­znať, že stav le­ni­vosti asi ani ne­mám. Aj keď som chorá a mám le­žať, tak ro­bím vše­ličo iné, len ne­le­žím. Za­kaž­dým si po­mys­lím, že ľu­dia, ktorí chcú byť úspešní, ne­se­dia doma pred tel­kou. Skôr mám stav una­ve­nosti, keď je toho už na mňa na­ozaj veľa a vtedy sa ani ne­pre­ko­ná­vam, lebo telo si samé po­vie, čo po­tre­buje.

 

Tomu, kde si dnes, pre­chá­dzala po­riadne dlhá cesta. Čo naj­cen­nej­šie ťa celý tvoj prí­beh na­učil?

Ur­čite ma na­učil po­ze­rať sa pri všet­kom na svoje zdra­vie a po­kiaľ mám na­ozaj dosť, viem si ko­nečne po­ve­dať stačí. Má­vala som tré­ningy aj 7 ho­dín po sebe, raz na works­hope až 8 ho­dín a keď sa to na­balí ešte s ďal­ším pro­jek­tom v ten deň – telo vám to dá na­javo. Čiže te­raz si viem po­ve­dať stačí a nik so mnou ne­pohne. Roz­hodne viac od­dy­chu­jem a ve­nu­jem sa tomu, čo ma ne­stre­suje, ale čo mi pri­náša ra­dosť.Po­kiaľ z nie­čoho ne­mám dobrý po­cit, ne­robí ma to šťast­nou, môže to byť ako­koľ­vek fi­nančne ohod­no­tené, jed­no­du­cho do toho nej­dem. Ur­čite ma to na­učilo aj väč­šej tr­pez­li­vosti a prie­boj­nosti.

fotka

foto: ar­chív N.P.
zdroj: star­ti­tup.sk, ti­tulná foto: ar­chív N.P.

Komentáre