Mám po­cit, že v tomto sto­ročí je tých žien už aj viac ako chla­pov. Kam sa po­zriem, vi­dím ženy. Alebo skôr diev­čatá, ktoré nám ka­zia re­pu­tá­ciu. Či v den­nom ko­lo­behu alebo ve­čer v meste.

Za­čnime tými, ktoré sa s jed­ným boz­ká­vajú a prejde pes­nička, ob­tie­rajú sa o iného. Ne­daj­bože ju nájde na wc-kách ro­biť veci s tým, kto­rého te­raz spoz­nala a ktoré sa ke­dysi ro­bili v čis­tote doma s nie­kým, koho mi­lu­ješ. Ako nám majú tí sve­do­mití chlapi ve­riť?

Po­tom je ďal­šia ka­pi­tola žien, ktoré mu­žov ne­ná­vi­dia. Iba preto, lebo stretli ta­kých, čo sa ne­ve­deli sprá­vať. To ale ne­zna­mená, že taký je každý je­den. A nie, ne­mám ru­žové oku­liare. Je to proste tak. Aj my vieme byť svine a po­do­tý­kam, že väč­šie ako muži. Ro­bíme z nich zvie­ratká, tvory, ktoré sú pod nami a my nad nimi. Ako môžu po­tom schopní chlapi ľú­biť ženy? 

500px-com

pe­xels.com

Z diev­čat sa stá­vajú stí­hačky, ktoré ne­dajú par­tne­rom dý­chať. Sme tvrdé a ne­ú­stup­čivé. Dví­hame si egá na tom, že ich zo­se­ká­vame dole a často aj pred ich ka­ma­rátmi. Ako majú verní chlapi ľú­biť ta­kéto ženy? 

Po­znám aj také, ktoré do­kážu všetko samé a chlapa ne­pot­re­bujú. Áno, ve­rím, že sme ši­kovné a aj chlapi to ve­dia. Ale stále si žena, nie chlap. Keby žena bola teda taká hr­dinka, ne­exis­to­vali by aj chlapi.  A mys­lím, že rov­nako, keď ne­máš chlapa a si sama, si do­nú­tená na­učiť sa opra­vo­vať veci v do­mác­nosti, lebo to ni­kto iný za teba ne­urobí. Ale rov­nako sa aj muži na­učia va­riť, keď ne­majú doma ženu. A ako majú mať ši­kovní chlapi za­kó­do­vané, že si majú ženy vá­žiť, keď si ne­vá­žime my ich? 

Veľa z nás za­budlo, že žena má byť cudná, mäkká by­tosť, ktorá sa ne­po­vy­šuje. Ne­za­bú­dajme na prí­pady, keď sa chlap snaží, dá všetko a žena pod­ve­die. Takže, keď sme presný opak ženy, kto­rej máme byť, tak ro­bíme zo seba chla­pov.

Komentáre