Ve­ľa­krát sa nám už stalo v na­šom ži­vote, že tí ľu­dia, kto­rých sme si naj­viac „strá­žili“, kto­rých sme naj­viac pod­po­ro­vali a nie­kedy i dý­chali pre nich nás opus­tili. Nie­kedy bez slov. Nie­kedy sme to do­ká­zali uniesť, ino­kedy sme to ne­chá­pali a pre­stali sme ve­riť ľu­ďom. Či už to bol mi­lo­vaný muž či dobrá ka­ma­rátka, za­nev­reli sme na ľudí. Pre­stali sme im chá­pať. Tak ako aj ja, tak aj ty. Pý­taš sa, v čom alebo v kom je chyba. Je chyba v tebe, v tých, ktorí ťa opus­tili alebo je to len ko­lo­beh ži­vota? Ja som sa na­učila, že ži­vot pri­náša so se­bou tak ako aj po­te­še­nia, tak aj trá­pe­nia.

Viem, že si si s tvo­jou dra­hou pria­teľ­kou dá­vala sľuby ver­nosti a dô­very a te­raz sa ledva po­zdra­víte. Viem, že si sľu­bo­vala tvojmu dra­hému, že spo­ločná bu­dúc­nosť je vaša a te­raz si bez neho na inej ceste ži­vo­tom. Trá­pila si sa nad tým už ve­ľa­krát a stále ne­vieš od­po­vede. Ja si však mys­lím, že na to po­tre­bu­ješ je­dinú od­po­veď: Nie­ktorí ľu­dia v tvo­jom ži­vote sú do­časne. A ty to mu­síš ak­cep­to­vať. Či chceš alebo nie, ži­vot ti ich pri­náša a be­rie. Nie­ktorí v tvo­jom ži­vote pô­so­bia už iné roky a ne­vní­maš ich tak, ako ľudí, ktorí v tvo­jom ži­vote boli krat­šie a za­ne­chali v tebe silné stopy. Stopy ra­dosti, krás­nych spo­mie­nok i skla­maní. To je tvoj ži­vot. Mu­síš ho pri­jať so všet­kými krá­sami i bo­les­ťami. 

tumblr_m7a2wuXYzi1qmro7mo1_500

tum­blr.com

Mu­síš jed­no­du­cho po­cho­piť, že nie­ktorí ľu­dia v tvo­jom ži­vote ti majú niečo pri­niesť, obo­ha­tiť tvoj ži­vot, no ne­skôr od­ísť. Tak, ako aj ty od­chá­dzaš zo ži­vo­tov iných ľudí, ta­kisto aj tvoji drahí pria­te­lia či mi­lo­vaní ľu­dia od­chá­dzajú z toho tvojho. Ne­us­tály ko­lo­beh, ktorý má zmy­sel. Len nie vždy ho vi­díme. Včera mi môj ka­ma­rát pri pod­ve­čer­nom roz­prá­vaní skú­se­ností zo ži­vota po­ve­dal, že je rád, že sa roz­išiel s diev­ča­ťom, i keď ho to ešte dl­hší čas bo­lelo.

Vraj ho to po­su­nulo ďa­lej, i keď to ne­bolo ľahké a ob­čas roz­mýš­ľal, či jeho od­chod bol správny. Ty­pické dnešné uva­žo­va­nie. Či už chceš nie­koho opus­tiť, alebo mu­síš, pre­mýš­ľaš, či to bol dobrý krok. Či ti chýba ten člo­vek, alebo ďa­ku­ješ za jeho ne­prí­tom­nosť, toto je ži­vot. Zmeny, smú­tok, ra­dosti i sta­rosti a hlavne iní ľu­dia. Ne­us­tále noví, in­špi­ra­tívni, zau­jí­maví. Nie­ktorí ťa na­učia mi­lo­vať, nie­ktorí ti do­dajú se­ba­ve­do­mie a iní ťa na­učia krá­čať ži­vo­tom.

tumblr_nrqqc3py7m1qjudozo1_500

we­he­ar­tit.com

Mu­síš to pri­jať.

Prijmi to, že ľu­dia v tvo­jom ži­vote sú tres­tom, tes­tom aj da­rom. Ale nie každý zo­stane.

Komentáre