Boli sme malé, ne­vinné, úp­rimné a čo je hlavné – bez­pro­stredné, samé se­bou a mi­lo­vali sme sa smiať, hrať, tan­co­vať a sní­vať. Každá o nie­čom inom, ale každá ur­čite o nie­čom pod­stat­nom 🙂

Čo z toho v tebe os­talo? Mys­lím si, že málo, ale to vô­bec ne­vadí. Teda, ak to chceš na­pra­viť!

Je ťažké byť sama se­bou a pre­bu­diť to úp­rimné a hravé dieťa v sebe v dobe pl­nej klam­stva, zá­ker­nosti a hra­nia sa na nie­koho iného. Ale všetko je možné, ak to chceš! To, čo je z môjho po­hľadu naj­väč­ším prob­lé­mom je, že ľu­dia ne­sní­vajú. Už viac nie. Do­spejú a sprá­vajú sa, akoby si to už ne­mohli do­vo­liť. Prečo? Lebo je to na­ivné, det­ské, od­vážne?

pe­xels.com

Nie­kedy mám po­cit, že práve to, čoho sa ľu­dia boja alebo pred čím ute­kajú je to naj­lep­šie. Ne­ber sny sama sebe, lebo ich be­rieš aj os­tat­ným. Veď na sní­vaní nie je nič zlé alebo drzé. Práve na­opak je to krô­čik k tomu, aby si vy­šla zo svo­jej kom­fort­nej zóny, sta­no­vila si cieľ a šla si za ním. Na­plň svoje dni nie­čím, po čom tú­žiš ce­lým srd­com. Bez veľ­kých snov ne­budú tvoje dni na­pl­nené a ja ve­rím tomu, že nech­ceš stag­no­vať a ro­biť čo­koľ­vek len preto, že mu­síš. Preto nie si na tomto svete.

Hraj sa. Ako malé dieťa. Je jedno či s pria­teľmi alebo sama. Ale buď hravá, aby si mala šťastné dni plné smie­chu a dob­rej ná­lady, ktorú bu­deš ší­riť všade na­okolo. A vieš čo? Aj tan­cuj. Doma, keď upra­tu­ješ, v daždi, keď všetci os­tatní ute­kajú, po­náh­ľajú sa a na­dá­vajú, ty si to uži!

pe­xels.com

Sa­moz­rejme, že každá z nás má aj ten horší deň, či už z dô­vodu raz me­sač­nej náv­števy 🙂 alebo vplyvu oko­lia a oko­li­tých uda­lostí, ale ne­daj sa ovplyv­niť. Vtedy buď sama se­bou ešte o niečo viac. Ak sa ne­darí, tak za­ma­kaj ešte viac. Ak stag­nu­ješ, tak sa ne­vzdá­vaj a po­kra­čuj. Ver sebe, ne­opusti sa, buď slušná k ľu­ďom a usmie­vaj sa, aj keď oni kri­čia. A raz to príde a ty bu­deš žiť šťastný ži­vot, ktorý si si vy­sní­vala. Teš sa na to už te­raz. Všetko, čo za to stojí, ni­kdy ne­zís­kaš ľahko. A ak áno, stojí to as­poň za ne­jakú tú lek­ciu do ži­vota.

A hlavne ne­za­budni, že čo dá­vaš, to do­stá­vaš a že ak ne­jaké to­pánky chceš, kúp si ich, lebo žena v správ­nych to­pán­kach je schopná do­biť svet! 🙂

Good luck all you re­bels….

Komentáre