Každá jedna z nás túži byť vý­ni­močná, vi­di­teľná a iná. Ob­chody a rôzne sve­tové či do­máce značky nám po­nú­kajú množ­stvo trendy a pek­ných dru­hov ob­le­če­nia.

Po­ve­dzme si ale na ro­vinu. Ur­čite sa väč­šine z nás, teda aj mne stalo, že sme pri pre­chádzke, v spo­loč­nosti, či na ná­ku­poch na­ra­zili na slečnu, ktorá mala na sebe presne ten istý kú­sok ob­le­če­nia.

Presne na tento prob­lém exis­tuje rie­še­nie me­nom „Se­cond hand“.

foto: elitedaily.com

foto: eli­te­daily.com

Ob­chody s ob­le­če­ním z „dru­hej ruky“ boli pred nie­koľ­kými rokmi ča­sto­krát od­su­dzo­vané. A prečo je trend v sú­čas­nosti iný?

Stále čas­tej­šie vi­dím veľký ná­pis „ Se­cond hand“ a v ňom ne­spo­četné množ­stvo ľudí „tr­ha­jú­cich“ sa o jednu a tú istú vec. Podľa môjho ná­zoru sú se­cond handy vý­bor­nou ces­tou k ob­sta­ra­niu si  ob­le­če­nia, ktoré vám za­ru­ču­jem, ne­bude mať ni­kto ši­roko ďa­leko ok­rem vás. Ja osobne ich nav­šte­vu­jem už asi rok a vždy, keď do jed­ného z nich za­ví­tam, si niečo pekné od­ne­siem. To, že sú tam opot­re­bo­vané veci ne­zna­mená, že sa v nich nedá na­ra­ziť na čis­tučko nový, znač­kový kú­skok – ešte aj s vi­sač­kou. Veď predsa nič ne­do­káže po­te­šiť viac, ako ta­kýto kú­sok za pár šu­pov, ktorý ok­rem iného na ni­kom inom len tak ľahko ne­uvi­dím.

elitedaily-Natasa-Mandic-never-settle-800x400

foto: eli­te­daily.com

Tu je mo­jich 5 zá­klad­ných pra­vi­diel na­ku­po­va­nia v se­ká­čoch:

  1. Vy­čleň si naň viac času, ako v oby­čaj­nom ob­chode.
  2. Hra­bať sa, hra­bať sa a ešte raz hra­bať sa. Ak sa ti na prvý krát nič ne­páči, ne­zú­faj a hľa­daj ďa­lej. Ni­kdy ne­vieš, či za kôp­kou nie moc es­te­tic­kých  han­dri­čiek ne­čaká práve tá tvoja pravá.
  3. Vždy si každú vec po­riadne po­ob­ze­raj a ohma­taj, či nie je nie­kde dierka alebo škvrna, ktorú nieje na prvý po­hľad vi­dieť. Predsa len, nie sú to úplne nové ve­cičky.
  4. Snaž sa od­sle­do­vať si, kedy do­stá­vajú novú ko­lek­ciu. Ja osobne ob­ľu­bu­jem se­cond handy Tex­til House.  Na­chá­dzajú sa v kaž­dom väč­šom meste a nový to­var do­stá­vajú každé 4 týždne.
  5. Ak sa ti niečo páči, ne­vá­haj a zo­ber to. Na ďalší deň to tam už ne­mu­sia mať.

Tak  diev­čatá a hor sa na­ku­po­vať.

zdroj: au­tor, ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre