Sú krásne, múdre a na­vyše ve­dia ako pre­ra­ziť so svo­jim biz­ni­som. Tieto Slo­venky si za­slú­žia tvoj ob­div. Pre­čí­taj si viac o týchto pia­tich že­nách.

An­drea Ku­ba­sová

Cuk­rárka An­drea sa na Lip­tove po­sta­rala o „tor­tovú re­vo­lú­ciu“. Roz­hodla sa vzop­rieť tra­dič­nej kla­sike v po­dobe pun­čo­vých re­zov a kré­mo­šov a za­čala vy­rá­bať che­e­se­caky, raw ko­lá­čiky či torty s jed­lými kvetmi. V pia­tom roč­níku na vy­so­kej škole sa roz­hodla ukon­čiť štú­dium a na­plno sa ve­no­vať jej pre­kvi­ta­jú­cemu slad­kému biz­nisu. A vy­pla­tilo sa! Dnes pri­pra­vuje torty pre rôzne ce­leb­rity slo­ven­ského sho­wbiz­nisu. Do­konca si tento rok ot­vo­rila aj vlastnú ka­viar­ničku.

Ema Mül­le­rová

Dcéra sláv­neho spe­váka Ri­charda Mül­lera sa síce na Slo­ven­sku úplne ne­uchy­tila, no jej práca má do­sah aj v na­šich kon­či­nách. Pra­cuje to­tiž ako re­dak­torka pre najp­res­tíž­nejší ma­ga­zín všet­kých dôb, a to VO­GUE CS. Keď sa Ema do­zve­dela, že re­dak­cia hľadá nie­koho zo Slo­ven­ska, roz­hodla sa im na­pí­sať. Od­vtedy tam pra­cuje a na konte má už veľa ver­ných či­ta­te­liek, ktoré sa každý me­siac ne­ve­dia doč­kať, čo do VO­GUE Ema opäť na­píše.

 

Ka­ta­rína Ja­keš

Pro­fe­si­onálnu ta­neč­níčku a cho­re­o­grafku Katku mô­žeš po­znať z ta­neč­ných sú­ťaží, ktoré na slo­ven­ských te­le­víz­nych ob­ra­zov­kách zo­žali veľká úspech. Práve tam sa dala do reči s ko­le­gy­ňou Ivan­kou Su­rov­co­vou. Slovo dalo slovo a mladé baby sa roz­hodli, že vy­tvo­ria módnu značku KAT­TIVA. Za ten čas sa Katka stihla vy­dať a po­ro­diť svoju prvú dcérku Iza­belu. Aj na­priek tomu stále ne­za­háľa a na svoj Ins­ta­gram ne­us­tále pri­dáva mo­ti­vačné fo­to­gra­fie, ktoré sú in­špi­rá­ciou pre mnohé z nás.

Ka­ta­rína Sa­ga­nová

Katka mala vždy do­ko­nalú po­stavu, na kto­rej poc­tivo ma­kala. Vie, že zdravá strava je zá­klad úspe­chu kaž­dej dob­rej formy, a tak sa roz­hodla pát­rať do zdra­vých po­tra­vi­nách. Na­ko­niec to do­padlo tak, že spo­ločne s ot­com, ktorý sa dlhé roky ve­no­val štú­diu zá­zrač­ného to­pi­nam­buru, za­čali vy­rá­bať vlastné zdravé pro­dukty. Všetky ob­sa­hujú vý­ťa­žok z špe­ciál­nej od­rody ze­miaku to­pi­nam­bur. Na Slo­ven­sku sa te­šia ich vý­robky veľ­kej ob­ľube.

Lenka Vac­val

Niet divu, že pô­vabná čer­ve­nov­láska pra­cuje ako he­rečka či mo­de­rá­torka. No po­ve­dala by si na ňu, že sa vo voľ­nom čase ve­nuje ul­trat­rai­lo­vým be­žec­kým pre­te­kom? Je to priam ne­uve­ri­teľné, ako popri svo­jej práci na sebe maká. Azda naj­zná­mej­šie a naj­ná­roč­nej­šie trate, ktoré ab­sol­vo­vala sú Cesta Hr­di­nov SNP, Z Ko­šíc do Bra­ti­slavy alebo Run Kung­sle­den. Pre svo­jich od­da­ných fa­nú­ši­kov sa roz­hodla vy­tvo­riť mo­ti­vačný zá­pis­ník s náz­vom „Cie­ľo­vač“. Lenka je jed­no­du­cho ži­vel, ktorý sa nedá za­sta­viť.

View this post on Ins­ta­gram

"Rob viac vecí čo mi­lu­ješ." píšu v knihe, ktorú mám ak­tu­álne roz­čí­tanú. Je o pre­behu Apa­lačs­kej stezky. Hm…😍Ne­sta­čím sa ču­do­vať, koľko mám ráno času keď nej­dem be­hať. V so­botu to­tiž be­žím v Do­lo­mi­toch svoj ob­ľú­bený sky­ma­rat­hon. Zá­vod, na kto­rom ma ne­zau­jíma čas ani po­ra­die…Je to moja ver­zia vý­letu so štar­tov­ným čís­lom na hrudi. Vi­zu­álne tak krásny, že by bola škoda po­náh­ľať sa. Keď sa stre­su­jem, vždy sa to od­razí na mo­jom trá­vení, a o pre­d­zá­vod­nej ner­vo­zite ani ne­ho­vo­rím. Nové prí­chute ľan a chia od @ac­ti­viaczsk som Vám už pred­sta­vo­vala v ins­tas­to­ries. Je zdro­jom váp­nika, ktorý pris­pieva k nor­mál­nemu fun­go­va­niu trá­via­cich en­zý­mov. Keď to skom­bi­nu­jem so špor­tom a ži­vot­nou po­ho­dou, je to presne ten kok­tejl vďaka kto­rému sa cí­tim dobre👌 #ac­ti­viaczsk#vicm­no­hem­vic#za­ci­na­touv­nitr

A post sha­red by Lenka Vac­va­lova (@len­ka­vac­val) on

Komentáre