Ženy dú­fajú, že po čase (alebo po svadbe) sa ich muž zmení – nie, ne­zmení. U mu­žov je to po­dobne – dú­fajú, že ich žena sa ni­kdy ne­zmení – ale ona sa bo­hu­žiaľ zmení. Prečo je to tak?

Mala by si pre­stať mi­lo­vať svoju pred­stavu. Tvoj par­tner je taký, aký je a tak to aj ostane. Zby­točne si ho ide­a­li­zu­ješ a ospra­vedl­ňu­ješ ho. Ostane rov­naký a mala by si s tým po­čí­tať už te­raz. Možno ho do­časne pre­vy­cho­váš, ale ča­som to bude zase raz „len“ on. Taký, akého si ho spoz­nala. Vý­ho­dou však je, že už pred svad­bou vieš, do čoho „ideš“.

elite-daily-lumina-couple-800x400

foto: eli­te­daily.com

No ne­zú­faj, muži to majú ešte hor­šie. Spoz­najú mladú, usmie­vavú diev­činu, ktorá sa smeje na kaž­dom ich vtipe. Je milá, pria­teľ­ská a skoro vô­bec sa ne­háda. No čím dl­h­šie sú spolu, tým väč­šie prek­va­pe­nie ho čaká. Zrazu sa už ne­us­mieva, všetko kri­ti­zuje a snaží sa ho zme­niť.

No späť k nám. My ženy máme väč­ši­nou po­trebu kaž­dého vy­cho­vá­vať. Mys­líme si, že pre­vy­cho­váme ho­ci­koho. Možno aj práve preto končí 50% man­žels­tiev roz­vo­dom. Muža to­tiž ne­zme­níš, stále to bude ten, kto­rého si spoz­nala – ak nie ešte horší. Je­diné, čo sa zmení bude to, že sa ob­javí čo­raz via­cero vlast­ností z jeho zlej stránky.

elitedaily-alberto-bogo-couple-old-door-800x400

foto: eli­te­daily.com

Moja ka­ma­rátka cho­dila s  fra­je­rom viac ako se­dem ro­kov. Ne­us­tále sa na niečo sťa­žo­vala, no ni­kdy s tým nič ne­spra­vila. Sa­moz­rejme, mali aj „svetlé“ mo­menty, keď boli obaja šťastní a za­mi­lo­vaní, no po čase ich bolo stále me­nej a me­nej. Vzťah si s ním udr­žo­vala, lebo sa dom­nie­vala, že ni­koho lep­šieho ne­nájde. Mys­lela si, že jej mi­lo­vaný sa zmení a že za­čne byť väčší ro­man­tik/za­čne sa viac zau­jí­mať/do­speje. Je­diné čo sa však zme­nilo bolo to, že sa vzali. Tvr­dila mi, že keď sa stane man­že­lom, ur­čite do­speje a bude sa sprá­vať úplne inak. Na moje „veľké“ prek­va­pe­nie sa však vô­bec ne­zme­nil a os­tal presne taký, aký stále bol. Ona sa na­ďa­lej sta­rala o celú do­mác­nosť sama a ona všetko vy­ba­vo­vala. Ne­trvalo dlho a na svete bolo o je­den roz­ve­dený pár viac.

leo_couple_elite_daily-800x400

foto: eli­te­daily.com

No bola to na­ozaj jeho vina? Veď on sa takto sprá­val od za­čiatku. Ve­dela, do čoho ide a na­priek tomu sa do toho pus­tila. Ne­mi­lo­vala to­tiž jeho, ale mi­lo­vala svoju pred­stavu o ňom. Zi­de­a­li­zo­vala si ho a sna­žila sa túto pred­stavu pre­niesť do re­a­lity. No ne­po­da­rilo sa.

Ne­maj preto veľké pred­stavy a za­čni sa na svojho par­tnera po­ze­rať re­ál­nymi očami. Je aký je a taký aj stále bude. Je len na tebe, či ti to vy­ho­vuje a ak si mys­líš, že nie, sprav s tým niečo.

Mysli však na to, že sa ur­čite zo­pár chýb nájde aj na tebe a preto ne­mô­žeš byť prí­liš vy­be­ravá. Ni­kto predsa nie je do­ko­nalý.

Komentáre