Ne­dávno sa mi oz­val nie­kto, koho som na­ozaj hl­boko mi­lo­val. Po­ve­dala mi, že jej srdce je zlo­mené a ten, ktorý jej ho zlo­mil, ju chce zís­kať na­s­päť.

Po­máha jej, dáva jej všetko, čo po­tre­buje a váži si ju. V ti­chosti ju po­čú­vam. Pri­po­mí­nam jej svoju hod­notu. A po­tom sa na­štvem. Pre­tože aj tak jej ne­do­ká­žem po­môcť a pre­mýš­ľam nad tým, či si ten do­tyčný jej lásku vô­bec za­slúži.

Prečo jej jed­no­du­cho ne­po­ve­dal, ako veľmi ju mi­luje? Prečo jej každý ve­čer ne­pošle peknú správu na dobrú noc a ráno ju ne­pre­budí mi­lými slo­vami? Prečo ne­túži po jej lás­ka­vom ná­ruči každý je­den deň a nechce každý ve­čer za­spá­vať po jej boku? Prečo jej jed­no­du­cho ne­na­pí­sal list alebo ju ne­poz­val na ro­man­tickú ve­čeru či jej ne­kú­pil ob­ľú­benú slad­kosť, krásne kvety alebo jej ne­prip­ra­vil prek­va­pe­nie, po­čas kto­rého by po­zo­ro­vali hviezdy pri­krytí de­kou? Alebo jej každý deň ne­pri­po­mína, ako veľmi ho mr­zia všetky chyby, kto­rých sa do­pus­til a snaží sa o ich ná­pravu?

Ako ju tak po­čú­vam, v hlave sa mi ob­javí mi­lión mož­ností, vďaka kto­rým by ju do­ká­zal zís­kať späť. Všetky tie slová, ktoré by jej mo­hol po­ve­dať, aby ju upo­ko­jil a všetky tie ma­lič­kosti, vďaka kto­rým by pre­uká­zal, akú má pre neho hod­notu.

zdroj: unsp­lash.com

A ona len plače. Jačí. Ho­vorí mi, čo od neho chce, čoho sa bojí a ako ju veľmi raní. Ako jej veľmi zlo­mil srdce, ona mu ne­dô­ve­ruje. No aj tak sa ne­sna­žil ani tro­chu jej lásku zís­kať na­s­päť. Aj na­priek tomu, že vie, ako by ju mal mi­lo­vať a ako si ju má zís­kať na­s­päť.

A ja jej ne­do­ká­žem po­môcť. Aj na­priek tomu, že viem, aké je to s ňou zlé. Pre­tože ne­mala učiť tohto muža, ako ju má mi­lo­vať. Ne­mala mu dať na­javo, ako veľmi jej ub­lí­žil, ani to, ako jej zlo­mené srdce opäť zle­piť do­kopy.

Ne­musí nič vy­svet­ľo­vať, pre­tože ak ju nie­kto na­ozaj mi­luje, všetko po­chopí.

Keď ju po­čú­vam, roz­mýš­ľam nad svo­jimi vlast­nými vzťahmi. Pre­mýš­ľam nad že­nami, ktoré som ra­nil svo­jimi vý­ho­vor­kami, no aj keď som bol ich pr­vou lás­kou, ne­ve­del som, ako sa mám o ne sta­rať a ako si ich vá­žiť. Možno pre­tože som cit­livý a tvrdo­hlavý, ťažko som sa do nie­koho za­mi­lo­val.

zdroj: unsp­lash.com

Po­kiaľ ťa nie­kto mi­luje, bude ťa mi­lo­vať aj na­ďa­lej. Bude ťa mi­lo­vať ta­kým spô­so­bom, akým chceš aby ťa mi­lo­val. Bude ťa mi­lo­vať tak, ako vie. Do­káže ti túto lásku a bude ti ju do­ka­zo­vať kaž­dučký deň, pre­tože nechce o teba prísť. To je pravá láska. 

Ni­kto z nás nie je do­ko­nalý. No ak tá pravá láska urobí chybu, po­snaží sa ju ako­koľ­vek na­pra­viť. Ne­bude ťa ob­vi­ňo­vať z chýb, ktoré spra­vil on alebo ti ho­vo­riť, že  máš až prí­liš vy­soké oča­ká­va­nia od chla­pov. Ne­bude sa tvá­riť, že len ty si po­chy­bila, ne­bude sa sna­žiť o to, aby si sa cí­tila zle a po­kiaľ ti nie­kto ub­líži, po­skytne ti svoju ochrannú a lás­ky­plnú ná­ruč.

Ne­bude ig­no­ro­vať tvoje túžby a pria­nia, on ti ich splní. Ne­odíde hneď po pr­vom prob­léme, kto­rému bu­dete če­liť, on sa mu zoči voči po­staví a po­snaží sa ho vy­rie­šiť tak, aby boli obe strany spo­kojné.

Vi­díš, ak ťa nie­kto sku­točne mi­luje, ne­treba mu ho­vo­riť, čo má ro­biť. 

Ne­treba mu ho­vo­riť, ako sa má o teba sta­rať, ako ťa prek­va­piť, ako si ťa má vá­žiť, ako ti vy­nah­ra­diť stra­tený čas. Ne­treba mu ho­vo­riť, ako ťa  má boz­ká­vať, ako ťa dr­žať v ná­ručí, ob­jí­mať, ospra­vedl­niť sa ti či oce­niť všetku tvoju snahu.

zdroj: unsp­lash.com

Keď ťa nie­kto sku­točne a hl­boko mi­luje, urobí všetko preto, aby na­pra­vil svoje chyby, urobí čo­koľ­vek, aby si sa cí­tila pri ňom ako prin­cezná, urobí všetko možné, aby si pri ňom os­tala. Ne­bude sa pý­tať na tvoje po­treby, on ich už dávno po­zná. Ne­bude ča­kať na tvoje vy­svet­le­nia. Všetko urobí do­predu a sám, pre­tože ťa do­ko­nale po­zná a jed­no­du­cho vie, čo ti urobí naj­väč­šiu ra­dosť.

Ne­zá­leží na tom, čím pre neho si – či dl­ho­do­bou pria­teľ­kou, man­žel­kou, lás­kou alebo je ešte len váš vzťah na za­čiatku. Ak ťa na­ozaj mi­luje a spraví pre teba všetko, ne­mu­síš mu vra­vieť, ako ti má pre­uká­zať svoju lásku. Ta­kýto chlap to jed­no­du­cho vie. Spraví všetko pre to, aby váš vzťah fun­go­val a aby si bola šťastná. 

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre