Každý z nás sa nie­kedy za­plie­tol do si­tu­ácie, do kto­rej sa za­pliesť roz­hodne ne­mal. Naj­hor­šie je, ak to zis­tíme až prí­liš ne­skoro.

No s tým už nič ne­uro­bíme, a preto nemá cenu stále nad tým pre­mýš­ľať a ho­vo­riť si: „Čo by bolo keby“. Rov­nako to už ni­jako ne­ovp­lyv­níme.

Všetko zlé je na niečo dobré a všetko, čo sme kedy za­žili, nám dá istú skú­se­nosť, ktorá môže ovplyv­niť náš ďalší ži­vot.

Každá z nás mala nie­kedy zlo­mené srdce. V tej chvíli sme si vy­čí­tali každý náš krok. Každé slovo, každý úsmev, každý do­tyk. Všetko, čo sme mohli uro­biť úplne inak. Mám pre teba malú no­vinu. Ni­kdy to ne­mô­žeme vziať späť, a preto by sme ne­mali sú­diť naše mi­nulé ja. Uro­bili sme to, čo sme chceli alebo to, čo sme si mys­leli, že je pre nás správne. Kaž­do­pádne, by sme sa ne­mali sú­diť.

S od­stu­pom času vi­díme všetko oveľa jas­nej­šie. Ne­mô­žeme byť na seba prí­liš tvrdé. Ako sa ho­vorí: „Kto nič ne­skúsi, nič ne­za­žije“ A chy­bo­vať je predsa ľud­ské.

unsp­lash.com

Pro­sím, ne­boj sa to skú­siť znova.
Prečo sa trápiť? Ak si uro­bila to naj­lep­šie, čo si mohla. Obá­vam sa, že to ne­bude ni­jako lep­šie. Ak chceš byť úspeš, tak rešpek­tuj jedno pra­vidlo. Ni­kdy ne­ne­chaj, aby nad te­bou zly­ha­nie pre­vzalo kon­trolu.

Veľa ľudí si prešlo niečím, čo ich zme­nilo natoľko, že sa už ne­mohli vrátiť k osobe, s kto­rou ke­dysi boli.

Vzťahy sú ako elek­trický prúd, zlé spo­je­nie tí dá šok do ži­vota, ale ten správny osvieti celý tvoj ži­vot. – Le­onardo Di­Cap­rio

Ako by sme s tým inak mohli žiť? Mys­lím tým, keby sme sa za­kaž­dým zu­žo­vali vý­čit­kami kvôli kaž­dej drob­nosti. Ne­vy­čí­tajme si nič! Všetko zlé je na niečo dobré a každá ma­lič­kosť, čo sa nám v ži­vote stane, nás obo­hatí.

Už si to uro­bila.
Zme­niť to nejde.
V tú chvíľu si to tak chcela.

Komentáre