V ži­vote sa mu­síš ne­us­tále roz­ho­do­vať. Lá­meš si hlavu pri vý­bere školy, pri vý­bere par­tnera, vy­be­ráš si miesto, kde osta­neš žiť. Pí­šeš si na pa­pier „pre“ a „proti“ a po­tom dlhé noci ne­spíš. A keď už sa ko­nečne roz­hod­neš, do­okola si pre­hrá­vaš sce­náre, aké to mohlo byť, keby si sa roz­hodla inak. Trá­piš sa, či by to ne­bolo lep­šie, či by si ne­bola šťast­nej­šia.

Je čas s tým pre­stať!

Za­čni si ko­nečne svoje roz­hod­nu­tia vá­žiť!

Vždy by mohlo byť niečo lep­šie, niečo kraj­šie, niečo ve­sel­šie…ale vieš, aké by to bolo v sku­toč­nosti? Presne také isté, ako te­raz. Keby si sa roz­hodla inak, tak by si ta­kisto roz­mýš­ľala nad tým, že všetko mohlo byť iné. Buď spo­kojná s tým, pre čo si sa roz­hodla! Snaž sa uží­vať si to, čo je, kam si sa do­stala a prí­liš ne­pre­mýš­ľať. Ver tomu, že tam, kde te­raz si, má pre teba veľký vý­znam!

pe­xels.com

Pre­stala sa ti pá­čiť škola, pre ktorú si sa roz­hodla? Ur­čite si si tam na­šla veľa pria­te­ľov, kto­rých by si inak ne­stretla.

Ľu­tu­ješ, že si sa pre­sťa­ho­vala ďa­leko od ro­diny?  Pred­po­kla­dám, že ti to po­mohlo k tomu, aby si sa osa­mos­tat­nila a zís­kala nové skú­se­nosti.

A vieš čo? Keď už nie si spo­kojná v si­tu­ácii, kam si sa svo­jím roz­hod­nu­tím do­stala, tak niečo zmeň! Pre­sťa­huj sa, pre­stúp na inú školu, nájdi si inú prácu alebo sa s ním rozíď!

Každý z nás sa ča­som mení a ras­tie. To čo sme po­tre­bo­vali skôr, môže byť pre nás te­raz ne­pod­statné. Tak urob krok k tomu, aby si ko­nečne bola šťastná!

Komentáre