Móda 70. ro­kov bola úzko spätá s ľu­do­vými prv­kami, ktoré vďaka nej už dl­h­šiu dobu oží­vajú a osla­vujú co­me­back..

     Vý­šivky, čipky, fa­rebné vzory a ďal­šie mo­tívy jed­nodz­načne pat­ria k folk­lór­nej móde. Hoci vy­ší­vané a háč­ko­vané mo­dely evo­kujú es­te­tiku se­dem­de­sia­tych ro­kov, v ak­tu­ál­nych ko­lek­ciách nie sú za­prá­še­nou re­tro vl­nou a ví­dať ich na mód­nej scéne mô­žeme už pri­bližne od jary.

Ta­kýto ľu­dový di­zajn ne­sie v sebe du­cha mla­dosti a dáva vy­nik­núť pri­ro­dze­nej kráse ženy, ktorá pra­mení z prí­rody. Folk fas­hion spája v sebe tri sú­časné veľké trendy: ro­man­tiz­mus, mo­tívy spod­nej bie­lizne a spo­mienku na slávny hip­pies štýl. Ak ti je táto forma di­zaj­nov blízka, ne­vá­haj a za­ob­sta­raj si ne­jaký kú­sok, ktorý sa bude niesť v tomto trende.

Čipky, vý­šivky a háč­ko­va­nie

Zá­kladný kú­sok, ktorý by ti ne­mal z ta­kejto módy chý­bať v šat­níku je ur­čite biela ha­lenka, blúzka, tu­nika, alebo šaty vo vy­no­ve­nom folk štýle. Všetky tieto kúsky sú ne­smierne žen­ské, ele­gantné a tak prak­tické, že nimi na­ozaj ne­máš ni­kdy čo po­ka­ziť a vždy v nich bu­deš vy­ze­rať vkusne. Pri po­hybe ra­fi­no­vane od­ha­ľujú časti tela cez háč­ko­vané čipky, ra­fi­no­vané strihy či pa­lič­ko­vané vzory. Naj­no­se­nej­šími kom­bi­ná­ciami sú biela s bie­lou alebo biela s džín­so­vou mod­rou, ktoré vy­ze­rajú síce jed­no­du­cho, ale majú ne­uve­ri­teľne štý­lový a žen­ský efekt.

Do­mi­nanta to­hoto folk štýlu pre­trvá až do bu­dú­cej se­zóny a pre od­váž­nej­šie typy sa k fa­reb­nosti tri­ko­lóry pri­pojí  aj od­váž­nej­šie mi­xo­va­nie vzo­rov.1d494cda1a927eaecd0a6e0ced3be8ec 3dbf1fc6ca23b0053a1d7571dd2d4c21 144f828238822aa2deb1701b1fb99a3c0488f5e9dea91814cdca198569a6c1926512633ab841187ab40baf6ed4990ee3c378c1a21b623f9134fb4c8544750deb120632d1f2f117c02b43444ad9c0c3f04290d4a3225c552f2d075f820c136fd9
cd96ceb6c9f9f25ee9adb68fdca40ccccc2801fad237b73813131a5eb31b0093961a3b4e6c8879d5b7fbb0b15fd0b4d45a17f86e5183866c50f72427f96e8a0570d184fa2eacb38525facc813bfc1083

Zdroj: Pin­te­rest

Komentáre