Prečo sa väč­ši­nou za­obe­ráme ne­ga­tí­vami viac ako po­zi­tí­vami ? Te­šíme sa me­nej z dob­rých vecí a pa­ra­doxne sa viac trá­pime nad tými zlými. Ale prečo?

Ak ča­káš od­po­veď,  sama ju ne­viem. Je­diné čo mô­žem po­ve­dať je, že to je pravda. As­poň v mo­jom prí­pade, no ve­rím, že nie som je­diná.  Často sa trá­pim nad nie­čím, čo aj tak už ne­zme­ním a ak sa v mo­jom ži­vote ob­javí niečo po­zi­tívne, rýchlo to vy­s­trie­dajú zlé správy. Av­šak treba si uve­do­miť, že ur­čité veci, by sme mali ig­no­ro­vať. As­poň z času na čas.

Ne­lám si hlavu nad tým, že sa ľu­dia o tebe iní roz­prá­vajú. Budú to ro­biť stále, či už sa o to bu­deš, alebo ne­bu­deš zau­jí­mať. Pri­jí­maj to po­zi­tívne a všetko čo ti ne­vy­čarí úsmev na tvári, ne­chaj za se­bou a už ni­kdy sa k tomu ne­vra­caj. Zby­točne to za­berá miesto v tvo­jej hlave, ktoré mô­žeš vy­užiť na pri­jí­ma­nie dobra. Ig­no­ruj ľudí, ktorí ťa obe­rajú o po­zi­tívnu ener­giu a do­staň doň tých, kto­rým zá­leží na tom, aby si bola čo naj­šťast­nej­šia (a ver mi, exis­tujú :-)).

elitedaily_Chelsea_Victoria_best_girl_friend-800x400

Pri­jí­maj lásku a roz­dá­vaj jej dva­krát toľko! Uve­dom si, že ži­vot ktorý si do­stala je dar, nie trest. Teš sa z ma­lič­kostí. Ra­duj sa z dobra. Uží­vaj si ho so svo­jimi sku­toč­nými pria­teľmi. Ne­pre­ží­vaj ho, ale ži ho s úsme­vom a ra­dos­ťou ! Pa­mä­taj, že nie­kedy mu­síme veci jed­no­du­cho ig­no­ro­vať, aby sme žili v po­koji.

foto: Si­mone Bec­cheti

Komentáre