Svet bez lásky, ci­tov, po­ro­zu­me­nia. Svet, kde úsmev na­hra­dil „déč­kový“ emo­ti­kon a po­pu­la­rita sa po­číta podľa po­čtu fol­lo­we­rov na ins­ta­grame. Svet, v kto­rom sú ob­ja­tia chladné, bez do­da­nia ener­gie.

Za­mys­leli ste sa nie­kedy nad tým, koľko vecí sa zme­nilo od­kedy do nášho sveta vstú­pili tech­no­ló­gie? Za­čali sme pí­sať a pre­stali ho­vo­riť. Máme strach? Je pre nás pí­sa­nie jed­no­duch­šie? Do očí toho už vieme po­ve­dať len veľmi málo, bo­jíme sa re­ak­cie osoby, ktorá stojí pred nami. Na so­ciál­nej sieti však po­vieme všetko čo máme na srdci. Na­pí­šeme aj to, čo sme zjedli a sa­moz­rejme pri­dáme aj po­lohu, kde sme to zjedli. Je to na­ozaj správne? Ide doba takto vpred?

zdroj: unsp­lash.com

Svet tech­no­ló­gií sa po­súva vpred, no ľu­dia sa me­nia na ne­cit­livé osoby bez ci­tov. Pre chlap­cov nie je ťažké vy­znať lásku po­mo­cou pís­men na klá­ves­nici, na­pí­sať ro­mán nám, ktorý im nie­kto po­mo­hol lep­šie sfor­mu­lo­vať, aby to vy­ze­ralo dobre. Diev­čatá bez hanby po­sie­lajú svoje fotky a pri­tom si nie sú ve­domé, kde všade môžu ich fotky skon­čiť. Za­bú­dajú, že im to môže zme­niť ich ži­vot. Vonku sme pla­chí a bo­jíme sa toho, čo si o nás ľu­dia mys­lia. Na so­ciál­nej sieti sa naša pla­chosť zrazu stráca.

Je prav­dou, že my sme ge­ne­rá­cia, ktorá žije vo svete tech­no­ló­gií, ale stále sme ľu­dia plný po­ci­tov, tak prečo ich v sebe skrý­vame? Prečo sa tvá­rime, že sme chladní, aj keď je­diné čo po­tre­bu­jeme je ob­ja­tie, ktoré nám dodá ener­giu. Je to tým, že ži­jeme v tejto dobe? Nie, len sme za­budli na vy­jad­ro­va­nie ci­tov slo­vami pri toľ­kom pí­saní.

zdroj: unsp­lash.com

Zmeňme svet, v kto­rom ži­jeme na svet plný lásky. Ne­bojme sa po­ve­dať svetu, čo cí­time. Buďme radi, že máme city, že vieme uka­zo­vať lásku a vieme uká­zať aj slzy. Ne­skrý­vajme slzy, aj tie sú pre­ja­vom nášho vnútra. Má­lo­kto z nás vie uká­zať svoje pravé ja. Ne­bojme sa spolu zme­niť svet. Ukáž svoje pravé ja a ver, že sa tento svet zmení k lep­šiemu.

Komentáre