Stretli sme sa s tým všetky. Tvoj pria­teľ urobí v res­pek­tíve ne­urobí nič, alebo po­vie niečo, čo ťa pri­ve­die do ne­prí­čet­nosti. V tebe to za­čne vrieť, a keby si mohla naj­rad­šej by si mu pekne všetko vy­ho­dila na oči. No si predsa kul­ti­vo­vaná žena, nie žiadna hys­terka, ktorá sa ne­vie ovlá­dať , a tak mu na otázku : „ Čo sa deje ?“ jed­no­du­cho od­po­vieš, „nič, všetko je v po­riadku“.

Roky nám všade uka­zujú, že vo vzťahu me­dzi mu­žom a že­nou, je práve žena tá emo­tív­nej­šia, ktorá všetko pre­háňa, robí drámu a mno­ho­krát úplne zby­točne. A ty sa sna­žíš ovlá­dať. Za kaž­dých okol­ností. Pre­tože si mys­líš, že tvoja emo­ci­ona­lita ťa robí sla­bou. No ako chceš, aby pre­stal ro­biť to čo sa ti ne­páči, ak mu to ne­vieš nor­málne po­ve­dať?

eli­te­daily.com

Ne­vra­vím, že sa máš chy­tať kaž­dej ma­lič­kosti, ale po­kiaľ sa isté veci opa­kujú stále do­okola, a ty to len v ti­chosti pre­tr­píš, po prí­pade sa ma­xi­málne tak vy­sťa­žu­ješ ka­ma­rátke, váš vzťah pôjde z kopca. Treba si uve­do­miť, že toľ­ko­krát omie­ľaná veta „ko­mu­ni­ká­cia je zá­kla­dom vzťahu“ , je sku­točne prav­divá. Tak sa nauč roz­prá­vať o svo­jich po­ci­toch. To, že mu po­vieš, ako ti jeho sprá­va­nie ub­lí­žilo, ne­zna­mená, že mu ideš niečo vy­čí­tať. Jed­no­du­cho len vy­j­deš s ko­žou na trh, a dáš mu na­javo, že patrí me­dzi ľudí, ktorí majú schop­nosť ovplyv­niť tvoju ná­ladu, a on ťa skla­mal. A to je v po­riadku, pre­tože ak sa me­dzi dvomi ľuďmi vy­tvorí puto, stále je tam ri­ziko, že nás ten druhý môže zra­niť. Ale po­tre­buje o tom ve­dieť. Muži sú síce úžasné by­tosti, no čí­tať myš­lienky ešte ne­do­kážu.

A po­kiaľ sa mu už zdô­ve­ríš, a on bude tvoje po­city ig­no­ro­vať, pop­rí­pade sa ti vy­smeje, tak sa mu pekne po­ďa­kuj, po­šli ho nie­kam a nájdi si muža, ktorý si bude vá­žiť teba aj tvoje po­city.

Ne­za­bú­daj, že zra­ni­teľ­nosť ne­zna­mená to isté ako sla­bosť. To, že vieš byť zra­ni­teľná je zna­kom toho, že sa do­ká­žeš ot­vo­riť inej osobe, pri­čom be­rieš do úvahy mož­nosť, že by ťa mohla zra­niť. A presne toto, je od­vaha a tá je na ľu­ďoch ob­di­vu­hodná.

Komentáre