V na­sle­du­jú­com článku nejde o nič, čo by pre nie­koho bolo veľ­kou ne­zná­mou. Ide iba o ma­lič­kosti, ktoré ro­bia vzťah pl­no­hod­not­ným. Osoby vo vzťahu alebo v man­žels­tve za­bú­dajú na dô­le­ži­tosť na­sle­du­jú­cich „ma­lič­kostí“, ktoré ube­rajú spo­loč­nému ži­votu dvoch ľudí na vý­zname. Preto, vám ich pri­blí­žim pro­stred­níc­tvom jed­ného prí­behu.

Stretnú sa dve srd­cia, ho­rúce, čisté, plné lásky a nák­lon­nosti jedno ku dru­hému. Mys­lia si, že majú ne­ko­nečné množ­stvo spo­loč­ných vecí a ná­zo­rov, ko­pec ne­za­bud­nu­teľ­ných zá­žit­kov a ve­dia si pred­sta­viť aj bu­dúc­nosť po boku toho dru­hého. Je to iba vply­vom za­ľú­be­nosti alebo spo­ločná bu­dúc­nosť a man­žels­tvo je na­ozaj re­ál­nym poj­mom?

tum­blr.com

Pre nich to bolo sku­točné, zo­brali sa a viedli spolu šťastný ži­vot, až kým v ich vzťahu ne­vy­hasla láska.. Ak sa te­raz pý­tate, či to vô­bec je možné, aby pravá láska vy­hasla..Áno, možné to je! My ľu­dia, (bez roz­dielu me­dzi mužmi a že­nami) sa vy­ví­jame celý ži­vot. Po­stu­pom času sa me­níme, nie iba vi­zu­álne, ale aj po vnú­tor­ných strán­kach. Me­níme svoje ná­zory a roz­ši­ru­jeme ob­zory, je to pre nás ty­pické.. A rov­nako to bolo ty­pické aj pre nich. Ne­mali spo­ločné dieťa, ich cesty sa za­čali roz­chá­dzať iným sme­rom, hod­nota ná­zoru toho dru­hého pre­stala mať pre oboch aký­koľ­vek vý­znam, há­dali sa pre ba­na­lity a ich man­žels­tvo úplne strá­calo na pod­state, vznikla jedna ne­ko­nečná prie­pasť..Naj­hor­šie bolo, že pre ne­dos­ta­tok lásky, úcty a re­špektu si za­čali na­vzá­jom ub­li­žo­vať, slo­vami alebo skrátka tým, že ne­uro­bili pre toho dru­hého ab­so­lútne nič vtedy, keď to bolo po­trebné..

Sama seba som sa pý­tala: „Prečo?“. Aby som as­poň z časti po­ro­zu­mela od­po­vedi na tú otázku, mu­sela som  prejsť na­ozaj zvlášt­nym ob­do­bím. Od­po­veď znela na­sle­dovne: „Keď skla­dali man­žel­ské sľuby, ktoré majú vždy po­zi­tívny a ne­ga­tívny po­hľad na bu­dúc­nosť, tak obaja mys­leli iba na to dobré, ani je­den z nich si ne­pred­sta­vil aké to bude, keď príde to zlé.“

pin­te­rest.com

V tomto prí­behu dvoch sŕdc mu­seli obaja prejsť veľmi ťaž­kou vý­zvou. Muž sa sna­žil znovu štu­do­vať srdce ženy, pro­stred­níc­tvom viery v Boha a ná­deje v od­pus­te­nie. A žena ne­vi­dela vý­znam viesť ďa­lej ži­vot s mu­žom, kto­rého ne­spoz­náva. Sku­toč­nosť bola taká, že k sebe obaja pat­rili ako soľ­nička ku ko­re­ničke, len ich spo­ločná cesta bola „za­pra­taná“ zá­vis­los­ťami, ne­po­ro­zu­me­niami a po­stupne sa bu­du­jú­cou práz­dno­tou.

Po tomto ťaž­kom ob­dobí v ich ži­vo­toch obaja po­cho­pili, že lásku ne­môžu dá­vať, po­kiaľ ju sami ne­majú. A oni ju ne­mali, lebo ju ne­vní­mali. Tak sa teda na­učme rásť v láske, pre­tože po­kiaľ ne­vieme rásť v láske, láska ne­bude rásť v nás.

In­špi­rá­cia článku: film: Fi­rep­roof,  kniha: Vý­zva lásky

Komentáre