Rada o tebe pí­šem.
Si moja „múza.“
Bo­hu­žiaľ alebo bo­huv­ďaka, to sama ne­viem, pre­tože si mys­lím, že sa toto pero ni­kdy ne­vy­píše.
Ved vieš, ako to mys­lím…

„Akoby at­ra­ment tam bol ne­vy­čar­pa­teľný.
Akoby my sme boli ne­dot­knu­teľní.
Akoby čas nič ni­kdy ne­zme­nil.“

unsp­lash.com

 

Je zvláštne roz­prá­vať o tom, čo všetko si ma na­učil.
Na­učil si ma toho veľmi veľa, priam nie­kedy mam po­cit, že veľmi málo.
Nie­kedy som sa seba pý­tala či to takto malo byť.
Nie­kedy som bola pre­sved­čená, že takto to na­ozaj malo byť a ino­kedy, že to ne­môže byť pravda, ved nám bolo tak fajn.
S od­stu­pom času vi­dím veci, ktoré boli pre­hnané, zby­točné, ale boli, aby ma niečo na­učili a mys­lím, že aj teba.
Sna­žila som sa ťa na­učiť vá­žiť si ženy a re­špek­to­vať ich, ale ty si taký ni­kdy ne­bol.
Ne­ve­dela som ťa zme­niť.

unsp­lash.com

Bol si skvelý chlap, ale nie ako par­tner, ale ako ka­ma­rát a ním aj do­dnes si.

Stále mys­lím, že ten starý ty tam nie­kde si.

To staré ty, ktoré sa vždy uistí, že som v bez­pečí.

Keď se­dím u teba na te­rase a ke­cáme si iný, lebo vieš, že od­ídem a nech­ceš to.

Nech­ceš ma stra­tiť znova.

Po­znáš ma a ja tak trošku teba.

Sú veci, ktoré mi ťa pri­po­mí­najú a viem , že u teba je to ta­kisto.

I keď si sa dosť zme­nil, ale to sme obaja.

unsp­lash.com

Na­učil si ma ne­báť sa po­ve­dať svoj ná­zor.
Bo­jo­vať za svoje sny, po­sta­ve­nie, známky a hlavne ži­vot, aký chcem žiť.
Na­učil si ma byť mnou.
Na­učil si ma ľú­biť.
A vždy to tak bude.
Mô­žem po­ve­dať, že ťa ne­mi­lu­jem, ale viem, že vždy bu­deš nie­kto, komu budú pat­riť moje najk­raj­šie spo­mienky, ale aj naj­hor­šie.

„Dám ti všetko len sľúb mi, že bu­deš šťastná aj vtedy, ak ťa opus­tím a že ne­bu­deš ta­kou, akou nie si „-M.G.

Komentáre