Všetky ho hľa­dáte. Hr­din­ského ry­tiera v pl­nej zbroji, s kto­rým sa bu­dete cí­tiť bez­pečne, ktorý vás ochráni, ktorý vám splní každé že­la­nie a ktorý bude za kaž­dých okol­ností gen­tle­man a bude sa k vám sprá­vať ako k prin­cez­nej. Vezme vás na rande, na­varí ve­čeru, pri­ne­sie kvety, ob­jíme, keď sa bu­dete cí­tiť smutné a po­vie vám, že ste krásne, keď bu­dete v tep­lá­koch a s pra­chov­kou v ruke be­hať spo­tené v so­botu po byte. Chcete ta­kého, ktorý ne­za­budne na vý­ro­čie ani na na­ro­de­niny va­šej mamy, ktorý vás prek­vapí ne­deľ­nými ra­ňaj­kami do po­stele či lís­t­kami do di­vadla. Ta­kého, s kto­rým sa bu­dete smiať na ro­man­tic­kých ko­mé­diách, nav­šte­vo­vať prí­buz­ných, ktorý vás za­kryje, keď za­spíte v strede týždňa una­vené po práci na gauči, pred kto­rým sa ne­bu­dete han­biť pla­kať ani cho­diť bez ma­ke­upu, jed­no­du­cho Pána Do­ko­na­lého, Princa na bie­lom koni.

Všetky ho hľa­dáte. Ok­rem mňa.

Ja som ho to­tiž už na­šla. Vlastne som na­šla hneď dvoch. A ve­rím tomu, že keby ste sa na chvíľku za­sta­vili a po­zreli sa po­riadne okolo seba, náj­dete ho aj vy. Možno do­konca zis­títe, že ho po­znáte celý ži­vot.

pexels-photo-1foto: pe­xels.com

Môže to byť spo­lu­žiak zo stred­nej školy. Vždy ste si roz­umeli, vždy ste si mali čo po­ve­dať. Vždy ste sa smiali na rov­na­kých vti­poch a spi­sa­ha­necky na seba žmur­kali cez ma­tiku. Na tried­nom vý­lete ste boli do noci hore, pre­chá­dzali sa pod hviez­dami a sní­vali o bu­dúc­nosti. Vy o svo­jej a on po­tajme o va­šej spo­loč­nej. Vždy vám dal od­pí­sať po­známky, vždy bol k vám milý a pár­krát si vás do­konca za­stal pred os­tat­nými. Po škole ste sa ne­pres­tali stre­tá­vať, sem tam vás po­zve na kávu alebo na obed a jeho že­la­nia k na­ro­de­ni­nám pat­ria každý rok k tým najk­raj­ším, ktoré do­sta­nete.

Alebo to môže byť po­kojne su­sed z ved­ľaj­šieho vchodu. Ten, ktorý vám vždy po­drží dvere, keď sa cez ne sna­žíte do­stať so všet­kými taš­kami z ne­deľ­ného ná­kupu. Ten, ktorý za­klope vždy v správny čas na vaše dvere s fľaš­kou vína v ruke, kto­rému sa vždy vy­roz­prá­vate o tom, ako vás ničí ko­le­gyňa v práci, ako ste mi­nule do­stali po­kutu, alebo o tom, ako ste boli s ka­ma­rát­kami na su­per ve­čeri v re­štau­rá­cií, ktorú vám pred­ne­dáv­nom od­po­ru­čil. Su­sed, ktorý príde opra­viť po­ka­zený prí­vod vody, na­vŕta do steny nové po­ličky, na­mastí vŕz­ga­júce bal­kó­nové dvere, pri­behne so svieč­kami, keď vy­padne prúd, vždy je tam, keď sa na stene ob­javí zlo­vestný pa­vúk a ni­kdy za to nič nechce. Je to jed­no­du­cho dobrý člo­vek s dob­rým srd­com.

Všetko to znie tak do­ko­nale… Tak prečo s ním ešte ne­cho­díte? Prečo už ne­no­síte vaše spo­ločné deti na ôsmu ráno do škôly? Prečo ste ni­kdy ani ne­po­mys­leli, že on je možno ten pravý? Veď predsa spĺňa všetky kri­té­riá.646x404foto: pin­te­rest.com

Možno preto, že vô­bec žiad­neho princa na bie­lom koni ne­hľa­dáte. Tak ako ja. Hľa­dám nie­koho, kto ne­z­dvihne te­le­fón vždy, keď za­vo­lám. Nie­koho, kto si sem-tam vy­jde von s ka­ma­rátmi a mňa ne­chá doma. Nie­koho, kto mi ne­bude skla­dať iba kom­pli­menty, ale po­vie mi pravdu do očí, aj keď sa mi ne­bude pá­čiť a bude mať sar­kas­tické po­známy na po­čet mo­jich to­pá­nok. Hľa­dám nie­koho, kto sa so mnou bude há­dať a po­tom udob­ro­vať, kto ma ne­ne­chá do­kon­čiť vetu a kto bude chieť mať stále po­sledné slovo. Nie­koho, kto má svoje chyby, tak ako mám ja tie svoje, nie­koho, s kým ži­vot ne­bude iba pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou a všetko ne­pôjde ako po masle. To by som sa unu­dila k smrti.

Som typ, ktorý v ži­vote po­tre­buje tro­chu drámy. Po­tre­bu­jem okú­siť ešte pár skla­maní, vy­rie­šiť pár prob­lé­mov, uro­biť pár vlast­ných chýb a stret­núť pár prí­liš do­ko­na­lých prin­cov.

Prečo?

Aby som na­ko­niec na­šla nie­koho ne­do­ko­na­lého, s kým si bu­dem do­ko­nale roz­umieť.

Nie­koho, kto ma po­chopí me­dzi riad­kami.

 

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre