Od rôz­nych do­pl­nokv až po de­nim rifle, toto boli trendy, ktoré ovládli rok 2016

Cho­kers

Ak by mo­hol ne­jaký do­pl­nok vy­hrať cenu za naj­čas­tej­šie no­se­nie v roku 2016, boli by to “cho­kers”. Od kla­sic­kej čier­nej po čipky, hod­váb, dia­man­tové vzory a vlastné ini­ciálky, “it” do­pl­nok bol do­stať v kaž­dom ma­te­riáli, farbe a šírke.chokers

Zdroj: pin­te­rest
fc521693b9ce053583c6f997de1cf548

Zdroj: Pin­te­rest

Hod­váb

Či to boli to­pánky, ob­lek, šaty alebo top, bolo tak­mer ne­možné hod­váb si ne­všim­núť. Tento ma­te­riál vy­vo­lá­va­júci ex­klu­zi­vitu bol prí­tomný všade.velvetZdroj: Pin­te­rest

Topy bez ra­mie­nok
Všetky oči boli v roku 2016 na ra­me­nách. Ne­bolo let­ného či sl­neč­ného je­sen­ného dňa, aby sme nez­ba­dali na nie­kto­rej z nás tričká či šaty bez ra­mie­nok.shouldZdroj: Pin­te­rest

Old scho­olové logá 

Nos­tal­gia, ktorú vy­vo­lali logo ná­pisy na trič­kách, bola sku­točná – od ori­gi­nál­nych Tommy Je­ans ná­pi­sov po Pumu, Cal­vina Kle­ina a mno­hých ďal­ších. Mi­kiny a tielka do­stali druhú šancu a všetky baby, ktoré zmeš­kali tento old school look prvý raz, do­stali druhú šancu a s ra­dos­ťou ho pri­jali za svoj.bellaZdroj: Pin­te­rest

Ru­žová

Či už ten trendy toh­to­ročný od­tieň na­zveš Tumbl ru­žová, Mi­lé­ni­ová ru­žová alebo kryš­tá­lovo ru­žová, je jasné, že ru­žová zase raz pre­vzala kon­trolu nad všet­kým – mó­dou, krá­sou, in­te­ri­é­rom, a do­konca aj so­ciál­nymi mé­diami.pinkyZdroj: Pin­te­rest

Diev­čen­ské ka­belky
Ná­vrat k než­nej­ším vzo­rom ka­be­liek bol ďal­ším tren­dom tohto roka. Kon­krétne sa o to za­slú­žila Guc­ciho vša­dep­rí­tomná Di­ony­sus ka­belka, ktorá to celé spus­tula a kto­rej vlnu sa roz­hodli na­sle­do­vať rôzne ob­chodné re­ťazce.lady

Zdroj: Pin­te­rest

Vin­tage de­nim

Takz­vané bo­yf­riend a skinny rifle ko­nečne vy­tvo­rili pries­tor ďal­ším zau­jí­ma­vých stri­hom riflí, po­nú­ka­júc je­di­nečný a štý­lový vin­tage look.vintZdroj: Pin­te­rest

Sta­te­ment ná­uš­nice
Také, ktoré vy­jad­rujú tvoj po­stoj. Veľké kru­hové ná­uš­nice za­zna­me­nali tento rok come-back v kto­rej­koľ­vek po­dobe – čím väč­šie tým lep­šie.ear

Zdroj: Pin­te­rest

Komentáre