Mys­lím si, že Slo­váci a Slo­venky sa za svoj štýl oblie­ka­nia han­biť nemu­sia. Navyše v uli­ciach našich miest vní­mam pozi­tívny trend, kedy ľudia opúš­ťajú tra­dičné obchody ako H&M, New Yor­ker a podobne. Čoraz viac sa potom zau­jí­majú o tvorbu men­ších, ori­gi­nál­nych zna­čiek, resp. zahra­ničnú kva­litu. Týmto ich cie­ľom dopo­máha naprí­klad por­tál Sashe alebo český Zoot.

Popri nich však slo­ven­ský trh obsa­huje aj nie­koľko veľmi kva­lit­ných lokál­nych zna­čiek, ktoré stoja za povšim­nu­tie.

Ozeta

Okej, toto dovys­vet­lím. Nemys­lím si, že Ozeta je to naj­lep­šie zo slo­ven­ských zna­čiek, práve naopak — jej mar­ke­ting a celá pre­zen­tá­cia je podľa môjho názoru kata­stro­fálna. Pozri sa však, čo doká­zal český Bla­žek zme­nou mar­ke­tingu za posledné tri roky. V sláv­nej značke Ozeta podľa mňa drieme obrov­ský poten­ciál, ktorý len treba pre­bu­diť. Stačí len opus­tiť staré mys­le­nie.

1

foto: Ozeta

 

Rare Clothes

Mladá a sym­pa­tická značka pro­du­kuje dizaj­novo skvele zvlád­nuté tričká a mikiny. Nie je to masovka, no je to presne druh pro­duktu ako ušitý pre ľudí, ktorí majú plné zuby tri­čiek, aké vidíš všade na ulici. Za znač­kou stojí 22-ročný mla­ďoch Rado­van Hor­váth. Good job!

2

foto: Rare Clot­hes

 

Typiš Slovakiš

Tím šty­roch kama­rá­tov zobral tra­dičné slo­ven­ské ľudové vzory a pre­mie­tol ich na tričká. Mnohí Slo­ven­sko milu­jeme a preto prí­le­ži­tosť nosiť na sebe naše tra­dičné vzory nemôžme odmiet­nuť. Typiš Slo­va­kiš tra­filo presne to, po čom ľudia túžili a po úspeš­nom začiatku pri­pra­vuje ďal­šie ľudové vzory z jed­not­li­vých regi­ó­nov.

3

foto: Typiš Slo­va­kiš

 

Nehera

Keď Jan Nehera zalo­žil pred 80 rokmi túto značku, možno sám neve­ril, čo s ňou dosiahne. Slo­ven­ské dizaj­nové oble­če­nie sa pre­dá­valo doslova na celom svete a medzi tých, ktorí Neheru nosili, pat­rili naj­sláv­nej­šie mená doby minu­lej. Následne však značka Nehera upadla, aby ju v roku 2014 vzkrie­sil Samuel Drira. Dnes je Nehera na ceste späť na výsl­nie, čo neuniklo ani naj­sláv­nej­ším sve­to­vým fas­hion maga­zí­nom.

4

foto: Nehera

 

BySju

Zuzana Sma­ta­nová — to nie je meno spe­váčky, ale mla­dej Slo­venky žijú­cej v Lon­dýne, ktorá navrhuje luxusné klo­búky. A sku­točne sa neba­víme len o kuse látky. Zuz­kin klo­búk si na toh­to­ročnú MET Gala vzal na seba slávny Will.i.am a kri­tici ohod­no­tili jeho out­fit ako jeden z pia­tich naj­lep­ších na celom gala­ve­čeri — a vypichli práve klo­búk!

5

foto: BySju.com

titulná foto: BySju.com

zdroj: http://www.startitup.sk/najlepsie-slovenske-fashion-znacky/

 

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieSom_fashionista