Mys­lím si, že Slo­váci a Slo­venky sa za svoj štýl ob­lie­ka­nia han­biť nemu­sia. Na­vyše v uli­ciach na­šich miest vní­mam pozi­tívny trend, kedy ľu­dia opúš­ťajú tra­dičné ob­chody ako H&M, New Yor­ker a po­dobne. Čo­raz viac sa po­tom zau­jí­majú o tvorbu men­ších, ori­gi­nál­nych zna­čiek, resp. za­hra­ničnú kva­litu. Týmto ich cie­ľom dopo­máha na­prí­klad por­tál Sashe alebo český Zoot.

Popri nich však slo­ven­ský trh obsa­huje aj nie­koľko veľmi kva­lit­ných lo­kál­nych zna­čiek, ktoré stoja za po­všim­nu­tie.

Ozeta

Okej, toto do­vys­vet­lím. Ne­mys­lím si, že Ozeta je to naj­lep­šie zo slo­ven­ských zna­čiek, práve na­opak — jej mar­ke­ting a celá pre­zen­tá­cia je podľa môjho ná­zoru kata­stro­fálna. Po­zri sa však, čo doká­zal český Bla­žek zme­nou mar­ke­tingu za po­sledné tri roky. V sláv­nej značke Ozeta podľa mňa drieme ob­rov­ský po­ten­ciál, ktorý len treba pre­bu­diť. Stačí len opus­tiť staré mys­le­nie.

1

foto: Ozeta

 

Rare Clot­hes

Mladá a sym­pa­tická značka pro­du­kuje di­zaj­novo skvele zvlád­nuté tričká a mi­kiny. Nie je to ma­sovka, no je to presne druh pro­duktu ako ušitý pre ľudí, ktorí majú plné zuby tri­čiek, aké vi­díš všade na ulici. Za znač­kou stojí 22-ročný mla­ďoch Rado­van Hor­váth. Good job!

2

foto: Rare Clot­hes

 

Ty­piš Slo­va­kiš

Tím šty­roch kama­rá­tov zo­bral tra­dičné slo­ven­ské ľu­dové vzory a pre­mie­tol ich na tričká. Mnohí Slo­ven­sko milu­jeme a preto prí­le­ži­tosť no­siť na sebe naše tra­dičné vzory ne­môžme od­miet­nuť. Ty­piš Slo­va­kiš tra­filo presne to, po čom ľu­dia tú­žili a po úspeš­nom za­čiatku pri­pra­vuje ďal­šie ľu­dové vzory z jed­not­li­vých regi­ó­nov.

3

foto: Ty­piš Slo­va­kiš

 

Ne­hera

Keď Jan Ne­hera zalo­žil pred 80 rokmi túto značku, možno sám neve­ril, čo s ňou do­siahne. Slo­ven­ské di­zaj­nové oble­če­nie sa pre­dá­valo do­slova na ce­lom svete a me­dzi tých, ktorí Ne­heru no­sili, pat­rili naj­sláv­nej­šie mená doby minu­lej. Ná­sledne však značka Ne­hera upadla, aby ju v roku 2014 vzkrie­sil Sa­muel Drira. Dnes je Ne­hera na ceste späť na výsl­nie, čo ne­uniklo ani naj­sláv­nej­ším sve­to­vým fas­hion maga­zí­nom.

4

foto: Ne­hera

 

BySju

Zu­zana Sma­ta­nová — to nie je meno spe­váčky, ale mla­dej Slo­venky žijú­cej v Lon­dýne, ktorá na­vrhuje lu­xusné klo­búky. A sku­točne sa neba­víme len o kuse látky. Zuz­kin klo­búk si na toh­to­ročnú MET Gala vzal na seba slávny Will.i.am a kri­tici ohod­no­tili jeho out­fit ako je­den z pia­tich naj­lep­ších na ce­lom gala­ve­čeri — a vy­pichli práve klo­búk!

5

foto: BySju.com

ti­tulná foto: BySju.com

zdroj: http://www.star­ti­tup.sk/naj­lep­sie-slo­ven­ske-fas­hion-znacky/

 

Komentáre