Vonku už štípe mráz a po­le­tujú sne­hové vločky. Rá­diá za­čí­najú hrať ko­ledy a ob­chodné domy nás lá­kajú na „per­fektné“ ak­cie. Stihli sme už za­pá­liť aj prvú sviečku na ad­vent­nom venci a zjesť čo­ko­lá­do­vého Mi­ku­láša. No a to všetko môže zna­me­nať len jedno. Via­noce sú za dve­rami. 

K Via­no­ciam však ne­od­mys­li­teľne pat­ria aj tra­dičné roz­právky, pri kto­rých pra­vi­delne rok čo rok za­spá­vame. Hoci si ich po­sledné roky mô­žeme uží­vať „bez re­klám“, tak tie pravé Via­noce by bez nie­kto­rých z nich stra­tili svoje čaro.

Všetky veľké značky a za­hra­ničné ob­chodné domy to dobre ve­dia, a preto každý rok pri­chá­dzajú s no­vými emo­tív­nymi re­kla­mami. A ty si te­raz mô­žeš po­zrieť tie najk­raj­šie. Tie, ktoré pre­kro­čili svoje hra­nice a oslo­vujú nie­čím hl­b­ším. Nesú to­tiž v sebe po­sols­tvo, ktoré na dlhý čas ostáva v nás.

#1 EDEKA (2015)

#2 Asda (2017)

#3 John Le­wis (2017)

#4 (2015) 

https://www.you­tube.com/watch?v=qe­hqv13PJwI

#5 RSPCA (2017)

#6 John Le­wis – Tuč­niak Monty (2014)

https://www.you­tube.com/watch?v=iccs­cUFY860

#7 Le­tisko He­ath­row (2017)

#8 John Le­wis (2016)

Komentáre