Áno, správne čí­taš. Hrám hru, na ktorú všetci na­dá­vajú. Teda tí, ktorí ju neh­rajú. To je také naše, ty­pické slo­ven­ské. Na­dá­vať na všetko a všade, ne­musí to mať ne­jakú veľkú prí­činu.

Pri­tom my, poké-ma­niaci, ni­komu nič zlé ne­ro­bíme. Otra­vu­jeme ťa tým? Ube­ráme ti čas, alebo ener­giu? Žia­dame od teba za to niečo? Mys­lím, že ani jedno.

Ná­ho­dou je to sranda, keď vy­stú­pim z au­to­busu a ok­rem mňa sa traja ďalší ľu­dia po­zrú do mo­bilu, lebo vieme, že naša za­stávka je miesto, kde si mô­žeme po­zbie­rať po­ké­baly do zá­soby a kde sa zdr­žuje Bul­ba­saur. Ho­díme na seba ve­ľa­vravné úsmevy a každý si ide po svo­jom.

Do­spelí sa sťa­žujú, že deti hľa­dia len do mo­bi­lov. Lenže to ro­bili aj pred­tým, ako prišla táto má­nia. A na­viac ne­se­dia stále iba doma za po­čí­tačmi, ale po­ké­moni ich do­stali von. A mi­mo­cho­dom, keď sme pri de­ťoch. Ja ním nie som už dávno. Tak isto ako moji ko­le­go­via, tiež lovci. Všetci sme do­spelí ľu­dia, ktorí sa len možno na­ch­víľu chcú vrá­tiť do det­ských čias.

Takže ak sa ti to ne­páči a chceš ďa­lej na­dá­vať akí sme hrozní, keď to hráme, nech sa páči. Po­kra­čuj. S nami to nie len že nič ne­robí, my ani ne­pres­ta­neme.
A ak si na­opak tiež blá­zon do po­ké­mo­nov, mô­žeš sa v ko­men­tári po­chvá­liť svo­jou zbier­kou, prí­padne dať typy pre os­tat­ných, kde je týchto prí­še­riek naj­viac.

Lovu zdar!

Komentáre