O utr­pení zvie­rat sa veľa ho­vorí. Ho­vorí…!

Toto sa roz­hodli zme­niť dve spo­loč­nosti. Re­klamná agen­túra Ogilvy & Mat­her Ad­ver­ti­sing Bang­kok a aso­ciá­cia za­me­raná na ochranu a práva zvie­rat PETA Asia spo­jili sily a vy­tvo­rili pro­jekt, ktorý v ľu­ďoch za­ne­chal silný do­jem.

Ot­vo­rili fa­lošný ob­chod s lu­xus­ným ko­že­ným ob­le­če­ním a do­pl­n­kami v jed­nom z ob­ľú­be­ných ná­kup­ných cen­tier v Bang­koku. Na tom by ne­bolo nič zvláštne, keby do ru­ka­víc, ka­be­liek, to­pá­nok ne­vlo­žili na­po­do­be­ninu tka­nív a krvi.

behind-leather-bag-anti-animal-cruelty-campaign-peta-asia-15foto: sta­tic.bo­red­panda.com

behind-leather-bag-anti-animal-cruelty-campaign-peta-asia-9foto: sta­tic.bo­red­panda.com

behind-leather-bag-anti-animal-cruelty-campaign-peta-asia-2foto: sta­tic.bo­red­panda.com

Tento pro­jekt chce upo­zor­niť na fakt, že každý rok je za­bi­tých naj­me­nej 440-ti­síc py­tó­nov, len preto, aby sa stali mód­nym do­pl­n­kom. Nie­kedy sú sťa­ho­vaní z kože za­živa.

behind-leather-bag-anti-animal-cruelty-campaign-peta-asia-11foto: sta­tic.bo­red­panda.com

Prie­merná ka­belka z kro­ko­dí­lej kože si vy­ža­duje za­bi­tie pri­bližne šty­roch kro­ko­dí­lov.

behind-leather-bag-anti-animal-cruelty-campaign-peta-asia-12foto: sta­tic.bo­red­panda.com

zdroj: ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/so­ku­juca-kam­pan-za-prava-zvie­rat

Komentáre