Bola som z teba paf. No už to tak nie je. Už ťa ne­vní­mam tak, ako pred­tým. Už pre mňa nič ne­zna­me­náš. Je­di­ným dô­vo­dom, prečo som sa takto roz­hodla, si ty. Ty si sa takto za­ria­dil…

Mali sme pre seba sym­pa­tie, viem to. Dal si mi po­cí­tiť to, čo žena cí­tiť po­tre­buje. Zau­jí­mal si sa o mňa, ni­kdy si ma ne­ne­chal se­dieť samu v kúte, pý­tal si sa na veci čo ma trá­pili. Mal si zá­u­jem, as­poň si sa tak tvá­ril. Bol si úp­rimný a usmie­val si sa pri mne tak, ako pri ni­kom inom. Dal si mi po­cit, že som vý­ni­močná. Do­ká­zali sme sa roz­prá­vať ho­diny, smiať sa. Aj ti­cho, ktoré me­dzi nami za­vládlo bolo vý­ni­močné. Kde sa stala chyba?

foto: www.pe­xels.com

Zme­nil si sa. Pre­stal si sa o mňa zau­jí­mať, usmie­vať sa na mňa, stra­til si zá­u­jem. Ne­pý­tal si sa viac čo ma trápi. To, čo me­dzi nami za­čalo na­be­rať ten správny smer, si za­ho­dil preč. A ja viem, že na vine je ona. Iná žena, ktorá ti uča­ro­vala. Túto si hľa­dal? Bola som ja len bez­výz­nam­nou me­dzi­zas­táv­kou na ceste za ňou? Ne­ro­zu­miem len jed­nému, prečo práve ona. Čím je pre teba vý­znamná?

Po­vesť túto dámu pred­bieha na kaž­dom kroku. Nesú sa s ňou reči a na svo­jom konte má veľa skla­ma­ných mu­žov, no ešte viac zru­ino­va­ných žien. Ne­viem či to ty ne­vi­díš. Od­razu všetky roz­umné veci, ktoré si ho­vo­ril, stra­tili vý­znam. Išiel si za že­nou, ktorá je prázdna. Roz­dáva sa až prí­liš. Dáva mno­hým  mu­žom to, čo by malo pat­riť len jed­nému. Be­rie od nich ná­dej, rozum i všetko os­tatné. Je ne­ná­sytná, no stále prázdna. Čo ťa na nej láka? Ob­le­če­nie, ktoré ne­uk­ryje pred sve­tom je­dinú žen­skú krivku? Či tvár, na kto­rej vi­díš lacný mej­kap? Sm­rad pod­rad­ného pod­niku, v kto­rom trávi väč­šinu voľ­ného času? Ne­viem. Ne­do­ká­žem po­cho­piť tvoje roz­hod­nu­tie. Možno len ne­vi­díš čo vlastne ro­bíš.

foto: www.pin­te­rest.com

Jedno viem však ur­čite. Na ceste svo­jim ži­vo­tom si hľa­dal striebro. Chcel si niečo, čo sa blyští. Na zlato si sa ne­cí­til byť ho­den. Striebro si na­šiel. Staré, ošú­chané, ktoré už dávno stra­tilo tú pre­hnanú hod­notu, kto­rou bolo ce­nené. Toto striebro pre­šlo už ru­kami mno­hých mu­žov. No na ceste za ním, si si ne­vši­mol dia­mant, o ktorý si ná­ho­dou za­ko­pol. Na chvíľu si si ho ne­chal, no ne­uve­do­mil si si jeho hod­notu. Od­ho­dil si ho. Pre­tože ty nie si stvo­rený pre ta­kýto vzácny šperk. Tebe to­tiž patrí len to ošú­chané striebro.

Komentáre