Silný cit. Silná žena. Prečo by opúš­ťala muža, ktorý je úspešný, uzná­vaný, in­te­li­gentný a do­konca majú  i spo­ločné zá­ujmy, po­hľad na svet i ná­zory na ob­ľú­bené knihy? Má po­cit, že sa ľú­bia, že k sebe pat­ria. Na­ozaj. Nie po­vr­chne. Nie chvíľ­kovo. No niečo v jej pod­ve­domí, niečo tam hl­boko pod po­vr­chom ju hry­zie a ona akosi tuší, že na­priek všet­kému krás­nemu, čo spolu za­ží­vajú, čo spolu zís­ka­vajú, i na­priek tomu, že ich vzťah má is­kru a ur­čite i ne­jaký skrytý zmy­sel v ži­vo­toch dvoch úžas­ných ľudí, ktorý od­ha­lia až o me­siac, možno o rok a možno o 5 ro­kov, i na­priek tomu proste vie, že s ním ne­zos­tane. Navždy nie.

Nie preto, že by ne­bol dosť dobrý, nie preto, že by si ho ne­ľú­bila. Kvôli nemu sa­mot­nému. Pre jeho dobro. Tvoje  vlastné sve­do­mie ťa k tomu krô­čik po krô­čiku tlačí. Vieš, že ste spolu šťastní, ale uve­do­mu­ješ si aj fakt, že nie je z mu­žov, ktorí by za te­bou prišli o 3 ráno, keď sa ti po tvári rinú po­tô­čiky sĺz, keď v zá­chvate pa­niky kri­číš a trasú sa ti ruky. Po­tre­bo­vala si, aby ťa ob­jal. Tak ako to vie len on. Silno. Ti­cho. Ne­pri­šiel. Nemá čas, má prácu, veľa práce. Je to­tiž in­te­li­gentný, úspešný a uzná­vaný, no hlavne vy­čer­paný a za­nep­ráz­dnený. Ty vieš, že sa mu darí. Vieš, že sa mu plní jeho ži­votný sen. Vi­díš, že je plný šťas­tia. Vnú­tor­ného, ti­chého a dl­ho­trva­jú­ceho, dr­žia­ceho ho pri ži­vote v tých naj­ťaž­ších ži­vot­ných si­tu­áciách. Nie chvíľ­ko­vého. Nie eufo­ric­kého. Si šťastná aj za neho. No kto je šťastný za teba?

wanderlust-how-to-find-yourself-800x400

Silný muž. No ty sama mu­síš mi­lo­vať za oboch. Zo­za­čiatku si mala len po­cit ne­is­toty, ktorý si od seba od­há­ňala. Po­boz­kala si, ob­jala a všetko bolo opäť ako lusk­nu­tím prs­tov v po­riadku. Na mo­ment. Na pár mo­men­tov. Chvíle bez neho boli ne­ko­nečné. Uve­do­mu­ješ si, že si na neho na­via­zaná. Teba však čaká tvoj vlastný svet. Mu­síš sa s ním vy­spo­ria­dať. Sama. Nie s jeho po­mo­cou. Nech­ceš ho za­ťa­žo­vať. Nech­ceš mu na ple­cia na­kla­dať ďal­šie ba­líky po­vin­ností. Rad­šej ich ne­sieš sama, a tak po čase zis­tíš, že už nie ste pár. Ne­viete o sebe ani tie naj­pod­stat­nej­šie veci. Vaše veľké roz­hod­nu­tia pa­dajú bez ve­do­mia toho dru­hého, z času na čas ti do­konca príde na um, že si teba ani všetko, čo ro­bíš, vô­bec ne­váži. Ni­kdy si sa však ne­spý­tala. Zo stra­chu? Zo zú­fals­tva? To vieš len ty sama. Zrazu, po všet­kých sta­ros­tiach, od­šlia­pa­ných ki­lo­met­roch a roz­hod­nu­tiach, keď si na seba ko­nečne náj­dete čas, obaja cí­tite, že to akosi nie ste vy. Ani je­den z vás sa ne­cíti byť vo svo­jej koži. Svoj.

Po­maly za­ží­naš ba­dať, že niečo nie je v po­riadku. Na­priek tomu sa sna­žíš. Zvlá­daš prácu, školu, po­vin­nosti. No nie s ta­kým elá­nom ako ke­dysi. Skôr zo zvyku či po­vin­nosti. Len ty sama tu­šíš prečo. On tiež. Možno ti to aj naz­na­čil. Možno si ho ne­po­čú­vala. Možno ste to ve­deli obaja. Možno.

Po čase zis­tíš, že práve v tom mo­mente si mala vní­mať, pre­tože práve  to mohlo byť za­čiat­kom konca. Obom vám na tom dru­hom zá­leží, nie­kde hl­boko vo vás zo­stáva kus toho dru­hého, ktorý zo seba už ni­kdy ne­dos­ta­nete. Ani nech­cete.

college-relationship-dating

Od­razu však príde deň, keď si uve­do­míš, že pre jeho šťas­tie by si stále uro­bila všetko na svete. Si ska­lo­pevne pre­sved­čená o správ­nosti svojho roz­hod­nu­tia, a tak v tomto mo­mente ko­náš. Ko­niec.

I keď máš po­cit, že ste spriaz­nené duše, i keď si ne­vieš pred­sta­viť deň bez toho, že by si po­čula jeho hlas a cí­tila jeho vôňu, jed­no­du­cho a jasne v tejto chvíli cí­tiš, že na­stala naj­správ­nej­šia doba od­ísť. Vieš, že to bez teba zvládne. Vieš, že to bez neho zvlád­neš. Bude na­sle­do­vať ob­do­bie, kedy prav­de­po­dobne ne­bu­dete v kon­takte, pre­tože to proste ne­do­ká­žete. Zo­ša­leli by ste. V bu­dúc­nosti sa opäť môže stať, že svoje svety bu­dete zdie­ľať, že pôj­dete na kon­cert ka­pely, ktorú ste pred­tým ne­stihli. Možno a možno nie. No práve te­raz vieš, že nie je vhodný čas. 

Buď šťastná. Buď šťastný. Stále ste to vy. Svoji.

zdroj foto: eli­te­daily

Komentáre