Túto se­zónu sa na mód­nych pre­hliad­kach roz­trhlo vrece s okult­nými sym­bolmi. Náj­deš ich na ob­le­čení, to­pán­kach aj do­pl­n­koch. Každý sym­bol pri­náša niečo iné a ak chceš ve­dieť čo, čí­taj ďa­lej. Po­kiaľ sa roz­hod­neš in­ves­to­vať do drah­šieho kúsku, nech to má pre teba as­poň väčší vý­znam. 

Chris­tian Dior

O Chris­tia­novi je známe, že bez vý­kladu ka­riet ni­kdy ne­za­čal svoju show. Preto nie je nič zvláštne, že sa v toh­to­roč­nej ko­lek­cii mód­neho domu Dior, kto­rej au­tor­kou je  kre­a­tívna ria­di­teľka Ma­ria Gra­zia Chiuri, na­chá­dzajú ta­ro­tové a okultné sym­boly. Vážka je veľmi silné du­chovné zviera. Zna­mená, že no­si­teľ môže ces­to­vať me­dzi rôz­nymi sfé­rami a mal by byť schopný ho­vo­riť svo­jim vnú­tor­ným hla­som. Ta­ro­tová hviezda na kar­tách sa vy­kladá ako na­sle­do­va­nie  snov, pri­čom ak je v spo­jení s kru­hom alebo gu­ľou, zna­mená to na­po­je­nie na svet okolo. Ide o uve­do­me­nie si, že do­tyčný je sú­čas­ťou všet­kého a bez ohľadu na to, čo sa dnes deje, svet zo­stane v po­hybe.

vogue.com

vo­gue.com

Mai­son Mar­giela

Kľúč nie je pred­met, ktorý by bol úplne spätý so ša­ma­niz­mom, ale o ma­te­riáli, z kto­rého je, vieme niečo po­ve­dať. No­se­nie kovu a mo­sa­dze v ob­lasti okolo srdca vy­vo­láva ur­čitú ak­ti­vá­ciu. Kľúče sú najmä sym­bo­lom mo­der­nej kul­túry. Sú to ta­liz­many sú­vi­siace s lás­kou – kľúč od tvojho srdca.

vogue.com

vo­gue.com

Lan­vin

Ak nie­kde ná­hodne náj­deš pierko, zna­mená to v sym­bo­lizme, že sa k tebe pri­ho­vára an­jel­ská by­tosť. Mala by si si to pierko vziať a no­siť ho pri sebe. Pe­rie pred­sta­vuje myš­lienku, že osoba, ktorá ho nosí je schopná sa po­hy­bo­vať s vet­rom. Je možné, že vie­tor zmení smer, ale to ne­vadí, stačí sa ním ne­chať uná­šať. Vie­tor re­pre­zen­tuje jas­nosť mys­le­nia a ko­mu­ni­ká­cie. Pre­zen­tuje spo­je­nie s du­chom. Schránku du­cha v na­šom tele pred­sta­vuje srdce a po­kiaľ no­síš pierko na krku pri srdci, umož­ňu­ješ tým veľký po­hyb svojho du­cha.

scmp.com

scmp.com

Va­len­tino

Čer­vená je na­ozaj veľmi silná farba ša­ma­nizmu a ak ju no­síš často, pred­sta­vuje silný sym­bol ochrany. Čer­vená je často tkaná do rôz­nych častí sláv­nost­ného rú­cha ša­ma­nov. Túto farbu majú aj ša­man­ské ko­rálky, ktoré sa umiest­ňujú na ur­čité ener­ge­tické body tela, najmä na krk. Ak chceš, aby bolo chrá­nené niečo, čo po­vieš ve­rejne, nos čer­vené ko­rálky na krku.

vogue.com

vo­gue.com

Prada

Mušľa je v ša­ma­nizme po­va­žo­vaná za sym­bol šťas­tia. Zá­leží však na jej tvare. Ak je uzav­retá, za­to­čená do špi­rály, pred­sta­vuje mož­nosť ísť do hĺbky a ob­ja­vo­vať ne­poz­nané. Ak je viac ot­vo­rená, v sym­bo­lizme zna­mená šťas­tie a hoj­nosť. No­siť čo­koľ­vek, čo po­chá­dza z oce­ánu, je vní­mané ako liek. Oceán je to­tiž naj­väč­šie ma­ter­ské miesto na svete. Je vní­maný ako pô­vod nás všet­kých a bez ohľadu na to, čo ro­bíš, oceán a pred­mety z neho majú fun­kciu pod­pory.

vogue.com

vo­gue.com

Komentáre