No­vi­niek vo svete módy nie je ni­kdy dosť. Tento hit síce me­dzi no­vinky ne­patrí, no tieto kúsky sú in­špi­ro­vané dáv­nymi mód­nymi hitmi, ktoré sa pred­sta­vili vo svo­jom no­vom pre­ve­dení.

Pr­vou vl­nou let­ných tren­dov bol a stále aj je ori­gi­nálny hip­pie štýl, ktorý si ženy po ce­lom svete veľmi rýchlo ob­ľú­bili. Do pop­re­dia sa stále do­stá­vajú aj ze­mité farby, ku kto­rým patrí na­prí­klad žltá, oran­žová, hnedá či te­ra­ko­tová. Biela je farba, ktorá sa hodí do kaž­dého roč­ného ob­do­bia a preto sa jej ne­mu­síte báť ani po­čas leta. Od­zadu preto pri­náša in­špi­rá­ciu toho, ktoré trendy ak­tu­álne le­tia.

Od­ha­lené ra­mená a holé brušká

Krátke crop topy sa stali veľ­kým hi­tom v mi­nu­losti, no svoje svetlo slávy si na­plno uží­vajú aj toto leto. Ak si do leta ne­stihla zho­diť pár kíl na­vyše, ide­ál­nou kom­bi­ná­ciou crop topu a no­ha­vi­cami za­kry­ješ všetky svoje ne­dos­tatky. Strach ne­mu­síš mať ani z od­ha­le­ných ra­mien, ktoré do­ko­nale vy­stihnú tvoju žen­skosť na akú­koľ­vek prí­le­ži­tosť.

zdroj: ins­ta­gram.com

Re­tro sl­nečné oku­liare

Veľ­kosti oku­lia­rov sa už dl­ho­dobo ne­kla­die veľká po­zor­nosť. Hi­tom tohto leta sú re­tro oku­liare, ktoré vy­hlá­sili svoj veľký ná­vrat. 

zdroj: ins­ta­gram.com

Kve­to­vané vzory

Svieže kom­bi­ná­cie kve­to­va­ných vzo­rov majú veľkú ob­ľubu u žien, ktoré chcú za­žia­riť aj v ho­rú­com let­nom po­časí. Na do­ko­nalý look ti stačí na­ozaj dobrý vý­ber šiat či ove­ra­lov, no za­žia­riš aj s no­ha­vi­cami alebo to­pom. 

zdroj: ins­ta­gram.com

Pá­si­kavé šortky s vy­so­kým pá­som

Šortky s vy­so­kým pá­som si svo­jím ošia­ľom už pre­šli. As­poň to sme si mys­leli aj my. No toto leto za­žia­rili s pá­si­ka­vým mo­tí­vom, ktorý do­stal nie jednu ženu. V kom­bi­ná­cií so spo­mí­na­ným crop to­pom či trič­kom bez po­tlače bude tvoj look jed­no­du­chý, žen­ský a svieži. 

zdroj: ins­ta­gram.com

Komentáre