Mladý ta­lian Guc­cio Gucci, ktorý stojí za najp­res­tíž­nej­šou mód­nou znač­kou všet­kých čias prek­va­pil aj túto zimu a značka pri­niesla opäť pred­sta­vila po­riadne kúsky. Naj­nov­šia Guc­ciho ko­lek­cia ti za­ru­čene vy­razí dych. Takže sa po­riadne usaď pri­ná­šam ti pár naj­lep­ších kús­kov podľa Od­zadu.sk.   Ko­lek­cia je­seň/zima 2017, je in­špi­ro­vaná Star Tre­kom, pri­náša mnoho ga­lak­tic­kých out­fi­tov.

zdroj: vma­ga­zine.com

zdroj: gucci.com

Kúsky z ga­la­xie však nie sú je­diné zo zim­nej ko­lek­cie. Gucci sa ne­chal pri tvorbe no­vých kús­kov in­špi­ro­vať naj­nov­šími mód­nymi trendmi. Tak čo náj­deš v nich in­špi­rá­ciu?   

 

Komentáre