Vy­ze­rať v si­vom ka­báte ako šedá myška? To v žiad­nom prí­pade! Ty­pický kú­sok se­zóny je­seň/zima v po­dobe ka­báta ne­musí vždy zna­me­nať nudný out­fit. Tento štý­lový kú­sok do­káže byť ústred­ným kús­kom v tých naj­rôz­nej­ších kom­bi­ná­ciách. 

Šedá farba je naj­čas­tej­šou voľ­bou pri kúpe tohto must-have kúsku chlad­nej­šieho po­ča­sia. Vy­zerá veľmi ele­gan­tne a zá­ro­veň štý­lovo. Av­šak mnoho žien si myslí, že ka­bát za­kryje celý out­fit a cel­kovo bude pô­so­biť nudne. Mód­nym kre­áciám sa však me­dze ne­kladú a aj vďaka na­sle­du­jú­cim fo­to­gra­fiám z Ins­ta­gramu sa mô­žeš sama in­špi­ro­vať. Ktorý out­fit by si si sama vy­brala?

View this post on Ins­ta­gram

I wear grey on a grey day 🌫️ And no, I do­n't feel dep­res­sed or mo­ody, on the con­trary. Grey is clean and classy. And since Oc­to­ber is in town and smells like win­ter al­re­ady, I ca­n't think of a bet­ter ti­ming to: ✔️La­yer up ✔️Get cozy ✔️Take de­ci­si­ons ✔️P­lan a win­ter trip ✔️Find new cool spots in your area ✔️Make new friends ✔️S­tart a new se­ries (or lo­ads!) ✔️B­lock/de­lete your sum­mer ex (move on, girls) ✔️S­tart sa­ving some mo­ney (LOL 😂) ✔️Take THE BEST pics as co­lours are ama­zing out there. Tip: try HDR 📷💙 . . #oc­to­ber1st #oc­to­ber #grey #gre­ys­kies #gre­y­coat #hdr #hu­aweip20pro #hdrp­ho­tog­raphy #wiwt #ci­tys­tyle #wha­ti­wear #fas­hi­onb­log­ger #ootd #ins­tas­tyle #au­tumns­tyle #blog­gers­tyle #por­trait­mode #sty­le­gram #sty­lis­hwo­men #lon­dons­tre­ets­tyle #stre­ets­tyle #classy #sty­lish #pi­coft­he­day #fas­hi­oninspo #ca­su­al­chi­que #lo­okoft­he­day #blog­gers­tyle #sty­lin­ginspo #mon­da­y­mo­ti­va­tion

A post sha­red by Chris­tie Xant­ho­pou­lou (@chris­tie_xant­hop) on

View this post on Ins­ta­gram

I just love ba­sics🖤

A post sha­red by Hanna Vä­y­ry­nen (@strict­lys­tyle) on

Komentáre