Vo svete pl­nom ná­vrhá­rov, sta­y­lis­tov, mo­de­liek a mód­nych fo­to­gra­fov mám po­cit, že to už všetko za­chá­dza pri­ďa­leko. 

fed55ddec1a1a4a0c2a4bf6ab4ee7cf1

foto: pin­te­rest.com

Pre mnoho ľudí je móda tou naj­vyš­šou pri­ori­tou a na­ozaj si po­tr­pia na to, aby ich šat­ník ob­sa­ho­val len tie naj­nov­šie a naj­ho­rú­cej­šie kúsky. Veď predsa „idú s mó­dou“.

Je­diná vec, ktorá stále zo­stáva a platí je, že „móda sa mení“. Prečo? Je to jed­no­du­chá od­po­veď. Staré je na­hrá­dzané no­vým. A tak ako sú ľu­dia ovplyv­ňo­vaní kul­tú­rou, hu­dob­níkmi, ce­leb­ri­tami, po­li­tikmi, te­le­víz­nymi show, fil­mami, hud­bou a kni­hami, tak sú ovplyv­není mód­nym prie­mys­lom.

 

Prečo ho­vo­rím, že móda už za­šla pri­ďa­leko?

JEG­GÍNSY

Jeggy, trend 21. sto­ro­čia za­čal pre­vlá­dať v roku 2010. Je to ul­tra-tesný le­gin­sový štýl, ktorý spája džínsy a le­gíny. No s týmto módny tren­dom prišli aj zdra­votné va­ro­va­nia a prí­vlas­tok „trend z pekla“ do­stali na zá­klade ne­li­cho­ti­vého a často aj ne­po­hodl­ného di­zajnu. Mnohý ho­vo­ria o faux pas a po­va­žujú ich za ne­slušné alebo do­konca „proti prí­rode“. Ich tes­nosť po­ško­dzuje nervy a svaly v lýt­kach. Ok­rem iného za­bra­ňujú prú­de­niu vzdu­chu v rozk­roku a spô­so­bujú ná­rast kva­sin­ko­vých in­fek­cií.

21ee6d9f48b15ee6f1f384c80a63cb20

foto pin­te­rest,com

KOR­ZET

Kor­zet bol ozna­čený za je­den z naj­kon­tro­verz­nej­ších ode­vov v his­tó­rii módy. Tento trend po­chá­dza už z ob­do­bia re­ne­san­cie a spo­meňte si z fil­mov alebo fo­tiek ako prí­lišne boli šnúrky stia­hnuté, aby vy­tvo­rili do­ko­nalý osí pás. A to všetko ženy pod­stu­po­vali aj za cenu bo­lesti, po­ško­dzo­va­nia vnú­tor­ných or­gá­nov, ako na­prí­klad zni­žo­va­nia ka­pa­city pľúc, zlo­me­nín re­bier alebo de­for­mít kostí.

Dnešná ver­zia kor­zetu spô­so­buje „len“ brušné prob­lémy no aj tak, opatrne s ním dámy!

6650107a6e47a44a850ad37665a4b4a0

foto: pin­te­rest,com

NAD­ROZ­MERNÁ KA­BELKA

V roku 2012 Karl La­ger­field po­bú­ril svet s Hula Hoop ka­bel­kou, ktorá ka­ta­pul­to­vala nad­roz­merné ka­belky do hlav­ného prúdu módy. Tieto ob­rov­ské ka­belky nie­lenže zvy­šujú bo­lesti chrb­tice ale spô­so­bujú zmeny v chô­dzi, dr­žaní tela a vy­vo­lá­vajú bo­lesti hlavy.

S ich prie­mer­nou hmot­nos­ťou 6,2 ki­lo­gra­mov môžu spô­so­bo­vať ocho­re­nia a de­ge­ne­rá­cie kĺbov.

0c0cc0f453108a243c5633fab8df78a4

foto: pin­te­rest,cim

IH­LIČKY
Tieto vy­soké pod­pätky sa vy­zna­čujú ten­kým ko­vo­vým pod­pät­kom. Vošli do módy už v 50. ro­koch, kedy ženy osla­vo­vali svoju žen­skosť a zno­vu­na­do­bud­nu­tie slo­body po 2 sve­to­vej vojne. Noha sa do­stáva do ne­pri­ro­dze­nej po­lohy a to vy­vo­láva bo­lesti. Le­kári ne­us­tále va­rujú že vy­soké pod­pätky môžu spô­so­biť no­si­te­ľovi vý­znamné škody. Ok­rem bo­lesti ovplyv­ňujú dr­ža­nie tela, chô­dzu a me­nia štruk­túru sva­lov a šliach.

KOZ­ME­TICKÁ CHI­RUR­GIA
Ce­leb­ritná kul­túra a naša túžba po do­ko­na­lom vzhľade spô­so­bujú vy­soký ná­rast tren­dov v koz­me­tic­kej chi­rur­gii. In­ter­net sa do­slova topí v člán­koch, ktoré va­rujú pred ne­bez­pe­čen­stvami koz­me­tic­kých pro­ce­dúr ako je prask­nu­tie im­plan­tátu alebo ochr­nu­tie tvá­ro­vých sva­lov pri bo­toxe. Na­priek týmto va­ro­va­niam aj na­ďa­lej vzrastá túžba po do­ko­na­lej kráse.

 

Komentáre