O mi­ni­ma­lizme sa ho­vorí ako o ži­vot­nom štýle bu­dúc­nosti. Je veľmi ob­ľú­bený nie len v ar­chi­tek­túre, ale aj di­zajne a hlavne v móde. Čo je na ňom skvelé?

Hlav­nou myš­lien­kou mi­ni­ma­lizmu je ro­biť náš ži­vot jed­no­duch­ším. Člo­veka ne­robí šťast­ným to, že vlastní ko­pec ma­te­riál­nych vecí – vráža do nich pe­niaze, za­be­rajú miesto a pri tom sa bez nich dá žiť. Za­me­rať by sme sa teda mali na tie, ktoré nás uro­bia šťast­nými z dl­ho­do­bého hľa­diska. Aké sú jeho vý­hody v móde?

V móde mô­žeme mi­ni­ma­liz­mus chá­pať dvoma spô­sobmi. Jed­ným je di­zajn ob­le­če­nia – jed­no­du­chosť stri­hov, čisté lí­nie, striedme farby. Skvelé pre tie, ktoré mi­lujú ele­gantný a čistý štýl ob­lie­ka­nia. Dru­hým je myš­lienka, ktorá vy­jad­ruje, že pre­pl­nený šat­ník na­ozaj nie je k ži­votu po­trebný. Fak­tom je, že v skri­niach máme viac ako re­álne vy­no­síme. A načo? Pre chvíľ­kové po­te­še­nie pri ná­kupe?

Za ob­le­če­nie vy­ha­dzu­jeme pe­niaze a tie nám po­tom len tak le­žia v šat­níku. Fast fas­hion si nás zís­kal tým, že nám pra­vi­delne núka stále nové a trendy kúsky. Väč­šina z nás však bežne nosí len 20 % z toho, čo vlastní. Mať mi­ni­ma­lis­tický šat­ník pri tom ne­zna­mená cho­diť v tom is­tom ob­no­se­nom ob­le­čení. Je po­trebné sa len za­me­rať na nie­koľko zá­klad­ných kva­lit­ných kús­kov, ktoré z módy ni­kdy ne­vyjdú. Na­prí­klad biele a čierne tričká ako zá­klad out­fitu, kva­litné sako, džínsy, a pod. Na­ozaj ne­pot­re­bu­jeme trb­lie­tavý top v ru­žo­vej aj ze­le­nej farbe, ktorý si ob­le­čieme len raz.

Dô­le­žité je, aby si dobre po­znala svoj štýl – oveľa lep­šie sa ti bude bu­do­vať zá­klad šat­níku, ak vieš, čo v ňom pre­fe­ru­ješ. Vy­hrať by mala kva­lita nad kvan­ti­tou. To čo ne­pot­re­bu­ješ sa ti bude v ob­chode dať ľah­šie ig­no­ro­vať. Veľ­kým kro­kom k mi­ni­ma­lizmu v šat­níku je jeho upra­ta­nie. Vy­hoď kúsky, ktoré si na sebe už dl­h­šie ne­mala. A nie, ne­zídu sa možno opäť. Čo si ne­mala na sebe pár me­sia­cov si tak skoro na seba ur­čite ne­dáš. Zbav sa to­pá­nok, ktoré ťa tla­čia, alebo na ktoré len sadá prach. Vy­hoď bi­žu­té­riu, ktorá sa už ani ne­leskne.

Čo ti ta­kýto ži­votný štýl pri­ne­sie? Ne­bu­deš trá­viť ho­diny pre­hra­bá­va­ním sa v skrini, ujas­níš si vlastný štýl, ne­bu­deš zby­točne mí­ňať pe­niaze (a teda aj ušet­ríš), po­ria­dok, a v ne­po­sled­nom rade aj tvoja ig­no­rá­cia fast fas­hion po­môže ži­vot­nému pro­stre­diu.

View this post on Ins­ta­gram

Плиссировка снова в моде👗😊 Да и не выходит из моды уже несколько сезонов, и мне кажется давно стала некой классикой и базой👌🏼 ⠀ Поэтому кто приобрёл с радостью носите, а кто ещё в раздумьях – быстрее решайтесь на этот красивый, но при этом практичный и удобный предмет одежды 😉 ⠀ Это уже моя вторая плиссированная юбка, которую я заказала в онлайн-магазине @top­top.ru, дополнив базовой хлопковой футболкой и белыми лодочками от туда же💕 На сайте вы найдёте много разных вариантов и даже платья с плиссированным низом😊 ⠀ А вам нравится плиссе? Носите такие юбочки или вам ближе прямой крой?😉

A post sha­red by Ma­rina Pri­khodko | Li­fes­tyle (@m_sce­nery) on

Komentáre