Ni­kdy si ne­bol cha­lan vy­stri­hnutý z mód­neho ča­so­pisu. Ne­ob­lie­kal si sa podľa naj­nov­ších tren­dov. Ne­mal si tvá­ričku Da­vida Beck­hama ani Joh­nyho Deppa. V ga­ráži si ne­par­ko­val na­du­pané Fer­rari a tvoji ro­di­čia ne­boli prí­no­som pe­ňazí.  Bol si oby­čajný cha­lan, do kto­rého som sa za­mi­lo­vala.

unsp­lash.com

Keď som ťa pr­vý­krát pred­sta­vila svo­jim ro­di­čom, boli milo prek­va­pení a možno tro­chu za­sko­čení. Ča­kali nie­koho iného, no dali ti šancu. Áno zís­kal si ich po­zor­nosť svo­jou ši­kov­nos­ťou a tvo­jimi zá­ľu­bami. Ne­bol si ten ty­pický cha­lan ako tá väč­šina, ktorá žila na tomto svete. Mal si v sebe niečo zvláštne, zvláštne dobré, niečo po­korné a úc­tivé.

Keď som ťa pred­sta­vila ka­ma­rát­kam zo­stali v šoku, pre­tože si ne­bol princ na bie­lom BMW-čku. Z kaž­dej strany som po­čú­vala otázky typu, prečo som vlastne s te­bou a čo sa mi na tebe páči. Mno­ho­krát ma od­ho­vá­rali od vzťahu s te­bou a ne­priali nám to.

unsp­lash.com

Pre­šlo nie­koľko ro­kov a náš vzťah za­čal byť pre mno­hých sa­moz­rej­mos­ťou. Za­čali sa vy­tvá­rať nové ná­zory, prečo to práve nám dvom ne­bude fun­go­vať. Z kaž­dej strany sa na nás rú­tili otázky.

Mys­líš si, že on je ten pravý?

Nech­ceš to rad­šej ukon­čiť? 

Ľu­dia nás pri­viedli do štá­dia, keď sme už aj my za­čali pre­mýš­ľať nad tý­mito otáz­kami. Pý­tali sme sa sa­mých seba či má toto celé ne­jaký vý­znam. Či bude bu­dúc­nosť taká, akú by sme ju na­ozaj chceli.

Ni­kdy som sa ne­za­po­die­vala ná­zormi iných, no trá­pili ma. Zá­le­žalo mi na tebe, no aj na mo­jej ro­dine, pria­te­ľoch či zná­mych. Mu­seli sme ute­kať ďa­leko, ďa­leko od všet­kých, aby sme mohli byť spolu. Cho­dili sme na miesta, kde sme mohli byť čo naj­ďa­lej od spo­loč­nosti. Sna­žili sme sa za­bud­núť a ne­rie­šiť to čo si mys­leli druhí. Boli to predsa iba hlúpe slová vy­slo­vené inou oso­bou.

No tie hlúpe slová nás pri­nú­tili pre­mýš­ľať ešte viac. Za­čali sme po­chy­bo­vať o skve­lej bu­dúc­nosti. Už to ne­bolo to čo pred­tým. Ľu­dia nás zme­nili a pri­viedli až na ko­niec. Pri­viedli nás sem, aby sa náš prí­beh skon­čil. Uká­zali nám, ako to má byť a ako na­opak nie. My sme mali svoj svet a svoje pra­vidlá, ktoré boli ob­klo­pené ob­rov­skou bub­li­nou, do kto­rej nám pre­niklo veľa zlých ľudí.

unsp­lash.com

Keď pri­šiel po­sledný deň, ľú­tosť som ne­skrý­vala. Ďa­ko­vala som za chvíle s te­bou, ale aj bez teba. Naša ro­dina, pria­te­lia, blízky, títo ľu­dia nás roz­de­lili. Ďa­ku­jem im, pre­tože ty si mi uká­zal lásku, ktorú mi pred te­bou ni­kto ne­do­ká­zal dať. Na­učil si ma ako byť sama se­bou a ako ne­rie­šiť iných.

Ďa­ku­jem tebe a ďa­ku­jem aj vám.

Komentáre