Aj ty po­znáš tento po­cit každý deň? Prek­va­pivo sa stre­tá­vam deň za dňom s no­vými ľuďmi a s no­vými si­tu­áciami, ktoré ma niečo na­učia a to mení moju celú osob­nosť.

Roz­mýš­ľam nad všet­kým, čo okolo seba po­ču­jem. Vždy, keď nie­kto niečo po­vie, za­mys­lím sa a cí­tim, že mi to niečo nové dalo do ži­vota. Je to zau­jí­mavý fak­tor a ani ja sama ne­viem ako ur­čité veci spolu sú­vi­sia.

Keď som na­prí­klad za­čala cho­diť do školy, každý deň som tú­žila po nie­čom inom. Stále som sa pri­rov­ná­vala k os­tat­ným a chcela som me­niť moju osob­nosť. Chcela som byť ako všetci, len nie tým, kým som. Po­kra­čo­valo to aj mo­jou prá­cou. Vždy, keď som nie­koho no­vého spoz­nala, chcela som mať niečo, čo má tá osoba. Možno je to smiešne, ale keď sa nad tým za­mys­líš, po­ci­ťu­ješ to rov­nako.

Ne­vravme si, že si ni­kdy ne­roz­mýš­ľala nad tým, ako by si sa cí­tila v koži inej osoby. Je to nor­málna vec, nad kto­rou roz­mýšľa asi každý z nás. Keď to pri­rov­náme k si­tu­ácií, ktorú po­zná každé malé dievča, tak to bolo presne to ob­do­bie. Mali sme svoj idol, či to bola spe­váčka, mo­delka alebo he­rečka a ako malé diev­čatá sme chceli byť ňou. Mys­lím, že sa to ne­jako tran­s­por­to­valo do na­šich ži­vo­tov aj v do­spe­losti.

tumblr_oetfkjQgOJ1qgtg29o1_1280

na­po­le­on­four.com

Ne­mys­lím si, že to zna­mená, že nie sme spo­kojné s na­šimi ži­vo­tami, alebo s na­šimi po­tre­bami. Proste sme ľud­ské by­tosti, ktoré radi skú­majú a spoz­ná­vajú. Preto sa toto všetko deje.

Pra­cu­jem v sfére, kde sa stre­tá­vam s rôz­nymi ľuďmi a to ma veľa na­učilo. Naj­hor­šie je, keď sa stret­nem s člo­ve­kom, ktorý nie­koho stratí a tým sa me­ním aj ja. Na­učí ma to a tak­tiež aj utvrdí v tom, že si mám vá­žiť všetko, čo okolo seba mám. Keď sa stret­nem s ka­ma­rát­kou, ktorá je tak strašne ne­zá­vislá a je jej všetko jedno, uve­do­mím si, že by som sa mala nad se­bou za­mys­lieť. Keď sa stret­nem so že­nou, ktorá bola pod­ve­dená, uve­do­mím si, že by som mala niečo zme­niť, aby ma ta­kéto ne­prí­jemné si­tu­ácie ob­chá­dzali. Ak na ulici stret­nem bez­do­movca, po­viem si, aké to musí mať ťažké, žiť bez do­mova. Vtedy si uve­do­mím, že mu­sím do svo­jej práce dať, čo naj­viac úsi­lia, aby som sa do ta­kejto si­tu­ácie ne­dos­tala.

pexels-photo-24156

pe­xels.com

Toto všetko sa deje, ak sa stret­neš s da­nými ľuďmi a ak si na tieto riadky spo­me­nieš, tak pred­po­kla­dám, že to spoz­náš aj na sebe.

Ďal­ším fak­to­rom, kedy sa s nie­čím ta­kýmto mô­žeme stret­núť sú rôzne filmy, re­lá­cie, hu­dobné klipy, či so­ciálne siete. Proste je to dané na­ším ve­do­mím. Dobré to po­znám pri rôz­nych se­riá­loch, alebo fil­moch, ktoré sle­du­jem. Vždy mi to niečo nové pri­ne­sie. Moji pria­te­lia mi do­konca vra­via, že sa nie­kedy cho­vám alebo uro­bím vec, ktorú som si vsu­ge­ro­vala od ne­ja­kej pred­sta­vi­teľky. Ale ja si vra­vím prečo nie!?

Veď keď cho­díme do školy, uči­te­lia nás ne­učia, ako sa máme v da­ných mo­men­toch sprá­vať. Ne­učia nás to, čo nás môže za­sti­hnúť, prek­va­piť, skla­mať a ako sa z toho do­sta­neme a ako sa s tým vy­spo­ria­dame. Možno aj tebe už zo­pár­krát po­mohla ne­jaká pie­seň, alebo len oby­čajný hu­dobný klip k tomu, aby si ne­ja­kej si­tu­ácii po­mohla. Ni­kdy to ne­mô­žeš ve­dieť a ni­kdy ve­dieť ani ne­bu­deš. Proste každé stret­nu­tie nám dáva niečo nové do ži­vota a kaž­dým okam­ži­kom sa me­níme. A preto sme každý deň nie­kým iným.

Komentáre