Pri­znám sa zbož­ňu­jem sladké. Cu­kor je moja droga. Kto by to ne­poz­nal, ká­vička a k tomu ne­jaký ten zá­ku­sok, alebo kek­sík? Aj po nie­koľ­kých ne­ús­peš­ných po­ku­soch vy­ra­diť cu­kor z môjho je­dál­nička som sa roz­hodla, že ho as­poň na­hra­dím me­dom. Jasné, vzdať sa úplne cukru je ne­možné, pre­tože skoro každá po­tra­vina ho ob­sa­huje, ale med mi príde ako skvelá al­ter­na­tíva sla­didla do je­dál na­miesto cukru.

A prečo med?

Pre­tože med je ozna­čo­vaný ako te­kuté zlato, eli­xír ži­vota, alebo ho­jivý zá­zrak. V mi­nu­losti bol po­u­ží­vaný po ce­lom svete ako dô­le­žitý pr­vok tra­dič­ných  lie­kov, ako aj v mo­der­nej me­di­cíne na ho­je­nie rán.

Med je zdro­jom vi­ta­mí­nov a mi­ne­rá­lov ako je vi­ta­mín C a že­lezo, má an­ti­bak­te­riálne a pro­tip­les­ňové účinky, po­sil­ňuje imu­nitný sys­tém, po­u­žíva sa pri pre­c­hlad­nu­tiach, pô­sobí ako pre­ven­cia proti ocho­re­niam srdca a ra­ko­viny, pod­po­ruje trá­ve­nie, po­máha ho­jiť rany, zmier­ňuje mig­rény, lieči po­pá­le­niny, tak­tiež v kom­bi­ná­cii s mlie­kom po­máha udr­žia­vať pleť krásnu a hladkú, je sú­čas­ťou okras­ných kúr na pleť a vlasy a to je len časť zá­zrač­ných účin­kov medu.

Ja som si med za­čala pri­dá­vať do ov­se­ných vlo­čiek, do čaju a káva s me­dom mi chutí oveľa viac, ako s nie­koľ­kými ly­ži­cami cukru. Keď ne­mô­žem za­spať, mlieko s ly­žič­kou medu je skve­lým uspá­va­cím pros­tried­kom.

Med po­u­ží­vam aj ako prí­sadu do ple­ťo­vých ma­siek, alebo ma­siek na vlasy a ta­kisto keď  mám pop­ras­kané pery, stačí ak si med na­ne­siem na pery a ne­chám pô­so­biť a sú okam­žite jemné.

Pre mňa je med malý zá­zrak. Za­chrá­nil ma nie­len pri na­c­hla­dení, ale aj keď sa mi v ne­vhod­nej chvíli ob­ja­vila ne­jaká vy­rážka. Med je mo­jou kaž­do­den­nou sú­čas­ťou i keď ob­čas pod­ľah­nem aj po­ku­še­niu dať  si sladké.

Ak som ťa o zá­zrač­ných účin­koch medu veľmi ne­pre­sved­čila, vy­skú­šaj si jeho účinky na vlast­nej koži a uvi­díš, že sa to od­razí na tvo­jom zdraví a na kráse.

Ešte jedno prí­slo­vie na zá­ver: “Ak sa chceš do­žiť vy­so­kého veku, jedz med a pi mlieko”.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre