Ak aj ty pat­ríš k šťa­vo­mi­lom, tento člá­nok je pre teba ako uliaty. Do­zvieš sa, aké vlast­nosti by mala mať na­ozaj po­riadna ovocná šťava a dáme ti tip, ktorú značku sa fakt oplatí piť.

 

  1. Vší­maj si ovo­cie

To si ne­ča­kal, že? Au­ten­tická šťava sa li­suje z vy­be­ra­ného ovo­cia. Rov­nako ako pri víne je roz­diel me­dzi Ca­ber­net Sau­vig­non a Pi­not Noir, alebo fran­cúz­skym a aus­trál­skym ví­nom, tak aj pri šťa­vách môžu byť roz­diely ob­rov­ské. Zá­kladný roz­diel je v ovocí. Vší­maj si chuť a zisti, kto po­u­žíva vý­be­rové ovo­cie.citrussaladvv14smallfoto: pin­te­rest

  1. Je li­so­vaná za stu­dena?

Keď si od­šťa­vu­ješ po­ma­ran­čovú šťavu doma, va­ríš kvôli tomu po­ma­ranče? Alebo ich žeh­líš? Ok­rem toho, že by to vy­ze­ralo divne, stra­til by si vi­ta­míny, en­zýmy a mi­ne­rály z ovo­cia. Li­so­va­nie za stu­dena (alebo cold pre­ssed) sa zo všet­kých po­stu­pov naj­viac po­dobá do­má­cemu od­šťa­vo­va­niu. Vy­užíva sa ob­rov­ská sila lisu, nič viac. Vďaka tomu ži­viny ostanú tam, kde majú – v šťave. Hľa­daj šťavy cold pre­ssed.

 

  1. Ne­pod­ce­ňuj obal

Tieto vlast­nosti ne­mu­síš bro­wso­vať na mo­bil­nom nete pred kaž­dým re­gá­lom so šťa­vami, stačí si po­riadne po­zrieť obal. Značka, ktorá si dá prácu s tým, aby ti po­núkla sku­točnú kva­litu, sa s tým ur­čite rada po­delí na obale.

 

  1. Dobrá šťava po­tre­buje chlad

Aby to dobré zo šťavy vo fľaši pre­žilo, po­tre­buje byť v chlade! Dobrú šťavu preto hľa­daj v chlad­ničke. Ta­kisto sa po­zri na eti­ketu, malo by byť na nej na­pí­sané, či po­tre­buje chlad.

Aj teba pre­padla po tomto článku chuť na ozaj­stnú ovocnú šťavu? Máme pre teba tip – všetky vy­me­no­vané vlast­nosti náj­deš v šťa­vách a smo­ot­hies Li­me­ñita.

A na­vyše, ak sa te­raz za­po­jíš do jed­no­du­chej sú­ťaže, mô­žeš mať od­šťa­vené ovo­cie na celý rok za­darmo.vfoto: li­me­nita.com

co­ver foto: pin­te­rest.com

Komentáre