Na­chá­dzaš sa v si­tu­ácii, ktorá ťa viac ne­us­po­ko­juje, ne­robí šťast­nou a ne­na­pĺňa. Ja viem, že a sna­žíš celé to za­chrá­niť, že skú­šaš rôzne mož­nosti, pre­hod­no­cu­ješ, pre­mýš­ľaš a ne­do­ká­žeš sa sú­stre­diť na nič iné. No mu­síš ve­dieť, že sú chvíle, kedy ti ne­os­táva iné len od­ísť. A ne­mu­síš to vô­bec po­kla­dať za tvoju osobnú pre­hru. Máš do­vo­lené od­ísť:

  • Po­kiaľ si sa ocitla v pria­teľ­stve, ktoré ťa viac vy­čer­páva ako po­vzbu­dzuje, ktoré ti viac káže, ako do­vo­ľuje rásť, vtedy mu­síš ve­dieť po­ve­dať dosť a od­ísť od ľudí, ktorí ťa ne­reš­pek­tujú takú, aká si. Máš do­vo­lené vy­brať si tých správ­nych ľudí, ktorí do­dajú tvojmu ži­votu tú správnu ener­giu.
  • Po­kiaľ každé ráno vstá­vaš do práce s ne­chu­ťou, aj keď je sku­točne dobre pla­tená a os­tatní ti ju možno zá­vi­dia. Mala by si ve­dieť, že je možné nájsť si prácu, do kto­rej sa bu­deš te­šiť a bu­deš si v nej ve­dieť pred­sta­viť strá­viť množ­stvo ro­kov.
pexels-photo-102734-large

pe­xels.com

  • Po­kiaľ ťa váš vzťah ďa­lej ne­na­pĺňa. Ak si si po čase strá­ve­nom s ním uve­do­mila, že to nie je člo­vek, s kto­rým by si chcela strá­viť svoj ži­vot. Mô­žeš od­ísť aj keď ťa pre­sviedča ako veľmi ťa mi­luje, ale ty to tak už žiaľ­bohu ne­cí­tiš. Odíď ak si mu už dala mi­lión šancí a on stále ne­uro­bil nič preto, aby ti vy­ho­vel. Mô­žeš od­ísť aj keď ho ľú­biš, ale cí­tiš, že z jeho strany to už dávno nie je rov­naké. Nie­kde tam na teba čaká nie­kto lepší a vhod­nejší.
  • Máš do­vo­lené od­ísť z kaž­dej si­tu­ácie, kde si ne­našla samú seba. Mô­žeš zme­niť svoje sme­ro­va­nie a od­ísť zo sta­rej za­cho­de­nej cesty. Mô­žeš ne­chať od­ísť svoje oča­ká­va­nia, ktoré ti brá­nia pri­jí­mať ži­vot aký je. Mu­síš si do­vo­liť od­pus­tiť. Ne­chať ísť svoju ľú­tosť a ve­dieť sa po­zrieť do zrkadla s tým, že máš rada to čo v ňom vi­díš.

 

Od­ísť ne­zna­mená vzdať sa. Nie je to zna­kom sla­bosti. Od­chod ti po­môže za­čať od znova, nájsť seba a to čo ti vy­ho­vuje. Ne­chať za se­bou všetko zlé a ot­vo­riť sa no­vým mož­nos­tiam. Ne­chať za se­bou svoje staré ja a kaž­dým dňom zo seba ro­biť lep­šieho člo­veka.

Ne­za­budni, že vždy máš mož­nosť od­ísť, kým ne­náj­deš miesto, kde bu­deš šťastná.

Komentáre