Ak uva­žu­ješ nad zme­nou svojho ži­vot­ného štýlu, možno práve kom­bi­ná­cia bi­cyk­lo­va­nia a zdra­vej stravy je na za­čia­tok tým správ­nym rie­še­ním. Ak chceš spo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným, vy­sadni na bi­cy­kel a uvi­díš že tvoje telo sa ti po­ďa­kuje!

Bi­cyk­lo­va­nie je ae­róbna ak­ti­vita, ktorá má mnoho vý­hod oproti iným. Jazda na bi­cykli je vý­borná aj na chud­nu­tie, pre­tože spot­reba ka­ló­rií je vy­soká a zlep­šuje me­ta­bo­liz­mus. Je to veľmi dobrý pros­trie­dok, ktorý ča­sto­krát do­núti cvi­čiť aj ľudí s nad­vá­hou, pre­tože sa pri ňom ne­na­má­hajú kĺby. Pri pra­vi­del­ných jaz­dách mô­žeš do­konca fun­kciu kĺbov po­sil­niť.

Foto: pe­xels.com

Po­čas bi­cyk­lo­va­nia je za­mest­nané celé tvoje telo a po­dobne aj nie­ktoré vnú­torné pro­cesy, pre­dov­šet­kým práca krv­ného obehu. Veľmi dô­le­žité je do­dr­žia­vať jeho pra­vi­del­nosť, dobrú príp­ravu pred bi­cyk­lo­va­ním a tak­tiež ne­pod­ce­ňuj te­povú frek­ven­ciu. Mala by byť na úrovni pri­bližne 120 úde­rov za mi­nútu, ale je to in­di­vi­du­álne vzhľa­dom na vek. 90 až 120 mi­nút pred bi­cyk­lo­va­ním si do­praj jedlo ob­sa­hu­júce sa­cha­ridy a po skon­čení si daj jedlo ktoré ob­sa­huje biel­ko­viny – pro­te­íny.

Foto: pe­xels.com

Ako za­čať ?

Ak si v tejto ob­lasti no­vá­či­kom, za­čni s ne­ná­roč­nými a krat­šími tra­sami. Ni­kdy si ne­za­budni pri­ba­liť vodu, pre­tože po­te­ním telo ok­rem te­ku­tín stráca aj dô­le­žité soli a mi­ne­rály. Na­ji­de­ál­nej­šia je čistá voda, ne­ochu­tená mi­ne­rálna voda alebo ion­tový ná­poj. Sla­dené li­mo­nády sa ne­od­po­rú­čajú. Prí­jem te­ku­tín by si ne­mala v žiad­nom prí­pade pod­ce­ňo­vať a piť pra­vi­delne, nie až vtedy keď si smädná. Vo­pred sa roz­hodni či chceš bi­cyk­lo­vať re­kre­ačne alebo tré­nin­govo.

Re­kre­ačné bi­cyk­lo­va­nie

Po­kiaľ plá­nu­ješ bi­cyk­lo­vať iba re­kre­ačne, riaď sa svo­jím vlast­ným tem­pom. Pra­vi­del­nosť jázd zá­leží iba od teba a ne­mu­síš si sle­do­vať ani čas kaž­dej jazdy. Mu­sím ťa ale upo­zor­niť, že ak ne­máš sta­no­vený presný plán a cieľ za­me­raný na chud­nu­tie, vý­sledky sa ne­mu­sia do­sta­viť tak rýchlo.

Foto: pe­xels.com

Tré­nin­gové bi­cyk­lo­va­nie

Veľmi dô­le­žité je po­sú­diť tvoj ak­tu­álny zdra­votný stav a sta­no­viť si cieľ. Po­tom sa mô­žeš pus­tiť do plá­no­va­nia. Ak máš ne­jaké zdra­votné prob­lémy, vo­pred sa po­raď s od­bor­ní­kom. Po­kiaľ chceš na svo­jom tele vi­dieť vý­sledky, vo vše­obec­nosti sa od­po­rúča tré­no­vať 4 – 5 krát týž­denne po 30 – 40 mi­nút. Všetko ale zá­leží od tvojho ak­tu­ál­neho stavu vrá­tane mo­men­tál­nej hmot­nosti a cie­ľo­vej hmot­nosti. Pra­vi­del­nosť jázd je u kaž­dého in­di­vi­du­álna a mala by byť sta­no­vená na mieru. Ak za­čneš so svo­jím tré­nin­go­vým plá­nom, za­poj do toho aj zdravý je­dál­ni­ček, pre­tože bez neho že­lané vý­sledky tak ľahko ne­do­siah­neš.

Jazda na bi­cykli zlep­šuje vý­drž, po­sil­ňuje srdce, do­po­máha ku kráse, zlep­šuje imu­nitný sys­tém, zmier­ňuje úz­kosť a dep­re­sie a do­konca pre­dl­žuje ži­vot! Ak si ju ob­ľú­biš, možno ča­som prí­deš nato, že je to oveľa lac­nejší a eko­lo­gic­kejší spô­sob do­pravy na aký si bola do­te­raz zvyk­nutá.

Foto: pe­xels.com

Nech si zvo­líš akú­koľ­vek formu bi­cyk­lo­va­nia, pô­sobí bla­ho­dárne na tvoje telo aj dušu. Pred­sta­vuje vý­borný spô­sob, ako do­siah­nuť svoje zdrav­šie a chud­šie ja. Do­ko­nale pre­čistí my­seľ a uspo­riada všetky roz­há­dzané myš­lienky. Po­núka ti mož­nosť na chvíľu vy­pnúť a za­bud­núť na re­a­litu. Bi­cyk­lu­ješ a vní­maš len svoje telo a dych. Úžasne pri ňom zre­la­xu­ješ, najmä ak sa na­chá­dzaš v lone krás­nej prí­rody.

Komentáre