Brit­ská značka Marks & Spen­cer to u nás balí. Ne­darí sa jej u nás, ako by si pred­sta­vo­vala.

Marks & Spen­cer mal svoje po­bočky v Bra­ti­slave, Nitre, Tren­číne, Ban­skej Bys­trici a Ko­ši­ciach. Všetky za­tvorí. Značka si akosi ne­našla na na­šom trhu ob­ľubu a fun­go­vala v strate.

Mi­ni­ma­lis­tické a kon­zer­va­tívne ob­le­če­nie síce má na Slo­ven­sku veľa fa­nú­ši­kov, to­muto seg­mentu však s pre­hľa­dom kra­ľuje Zara a Marks & Spen­cer je vo vše­obec­nosti vní­maný skôr ako ten „nudný“. Ob­chody tak lá­kali skôr pre svoj sor­ti­ment kva­lit­ných po­tra­vín.

Kedy značka ukončí svoje pô­so­be­nie na Slo­ven­sku ešte ne­vieme, ak máš ale vy­hliad­nutý ne­jaký kon­krétny kú­sok, asi by si už ča­kať ne­mala.

Bude ti Marks & Spen­cer chý­bať?

foto: M&S

Komentáre