Zmrzka, na­nuky do ruky a po­ho­dička. Takto si leto pred­sta­vujú St(v)ory z ku­chyne. 🙂 Po­kiaľ aj ty ľú­biš na­nuky tak ako ony, vy­skú­šaj tieto chut­ňošky s pe­če­nými mar­hu­ľami.

6 na­nu­kov

 • 8 mar­húľ
 • 250g bie­leho smo­ta­no­vého jo­gurtu
 • med
 • čerstvá vet­vička roz­ma­rínu
 • štipka su­še­nej va­nilky alebo čerstvý va­nil­kový struk
 • 80g čo­košky
 • Se­kané pis­tá­cie


  Po­stup:

  • Takže mar­hule roz­po­líme a vy­be­rieme kôs­tky. Po­u­kla­dáme na plech vy­lo­žený pa­pie­rom na pe­če­nie. Po­le­jeme každú me­dom a po­sy­peme čerstvím roz­ma­rí­nom. Vlo­žíme do rúry vy­hria­tej na 180 stup­ňov a pe­čieme cca 20 mi­nút.
  • Po do­pe­čení som zo­zbie­rala dole roz­ma­rín a mi­xla s po­lo­vi­cou jo­gurtu.
  • Druhú po­lo­vicu jo­gurtu si zmie­šame s va­nil­kou a prí­padne do­sla­díme me­dom podľa po­treby. Vrstvíme na strie­dačku mer­hu­ľovú a jo­gur­tovú časť do na­nu­ko­vých for­mi­čiek a ne­cháme stu­hnúť do ďal­šieho dňa.
  • Na­nuky vy­be­rieme po­le­jeme roz­to­pe­nou čo­ko­lá­dou a po­sy­peme se­ka­nými pis­tá­ciami, no a ne­os­táva už nič iné, len ich zhl­tnúť.. 🙂

  QE6A9129-800x1200_c
  QE6A9140-800x1200_c


  Ak máš chuť na inú ma­škrtu alebo ťa zau­jíma, kto sú tieto ši­kovné St(v)ory, nav­štív ich blog
   http://stvo­ryz­ku­chyne.com/

Komentáre